ՈՉ ԵՒՍ Է ԺԻԼՊԷՌ ՈՒՐ. ԴՊ. ԲԱՐՈՒՆԱԿԵԱՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մա­հա­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն Ժիլ­պէռ Բա­րու­նա­կեան, որ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը գտնուէր դար­ման­ման տակ։ Ան տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ նուի­րեալ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած էր մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ Դպրաց-Դաս երգ­չա­խում­բի ուխ­տեալ ան­դամ­նե­րէն մին էր ու դպրա­պե­տը։ Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի վար­չու­թեան մօտ ալ վա­րած էր փոխ-ա­տե­նա­պե­տի պաշ­տօն։

Այս տխուր առ­թիւ երկ­նա­յին հան­գիստ կը հայ­ցենք իր հոգ­ւոյն ու ցա­ւակ­ցու­թիւն կը յայտ­նենք իր որդ­ւոյն՝ Նուր­հան Բա­րու­նա­կեա­նի։

Ուրբաթ, Յունուար 22, 2016