«ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ ըն­դու­նե­լու «Հայ­ճար»ի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ, Սե­ւան Յա­կո­բեան եւ Ա­րէտ Ճա­նի­կեան։ Ժան Կավ­րի­լո­ֆի կող­մէ գլխա­ւո­րուած կազ­մը վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րին ար­դիւն­քով ստանձ­նած է «Հայ­ճար»ի ղե­կը։ Վար­չու­թեան միւս ան­դամ­ներն են՝ Մու­րատ Տու­վար­ճը, Մա­րալ Սաղ­պա­զար, Սե­ւան Յա­կո­բեան, Ա­րէտ Ճա­նի­կեան, Գլո­տիա Չա­քան, Ի­րէն Պը­չաք­ճը, Սե­րե­նա Քէշ­ճիօղ­լու, Սէր­լի Հու­պի­կօղ­լու, Շանթ Զին­ճիր եւ Դա­լար Տու­ման։ Պա­հես­տի ան­դամ­ներն են՝ Սե­ւան Ուն­ճու, Ա­ռէն Սէ­մէր­ճեան եւ Պեռ­նար Թաշ­ճը։

Հսկիչ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընտ­րուած են՝ Գէորգ Էօզ­գա­րա­կէօզ, Զա­քա­րիա Միլ­տա­նօղ­լու եւ Այ­գուն Ճոշ­քուն, պա­հես­տի­ներն են՝ Էլ­մոն Հան­չէր, Նա­զար Պի­նաթ­լը եւ Էլ­մոն Թո­րա­ման։

Կար­գա­պա­հու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընտրուած են՝ Ա­լին Փոն­թիօղ­լու, Սաս­նու­հի Մուշ­լեան եւ Դա­ւիթ Այ­նա­լը, պա­հես­տի­ներն են՝ Սե­լին Պիր­կիւլ, Սա­պին Գաս­պա­րօղ­լու եւ Լիա­նա Եոն­թան։

Ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ եւ իր ըն­կեր­նե­րը ներ­կա­յիս թարմ ե­ռան­դով մը գոր­ծի կը լծուին՝ նոր ծրագ­րեր կեան­քի կո­չե­լու հե­ռան­կա­րով։ Ե­րէ­կուան հա­ճե­լի զրոյ­ցին ըն­թաց­քին հիւ­րե­րը ընդգ­ծե­ցին, թէ ի­րենց ան­դամ­նե­րուն շար­քին սկսած են ներգ­րա­ւել նաեւ ե­լեկտ­րա­կան ճար­տա­րա­գէտ­ներ։ Ան­դամ-մաս­նա­գէտ­նե­րու տե­սա­կա­ւո­րու­թիւ­նը այս հանգ­րուա­նին «Հայ­ճար»ի առ­ջեւ նոր հո­րի­զոն­ներ կ՚ու­րուագ­ծէ։ Ցարդ այս միու­թիւ­նը ա­ռա­ւել չա­փով իր ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տին կը պա­հէր հա­մայն­քա­պատ­կան կա­լուած­նե­րը եւ ընդ­հան­րա­պէս հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թիւ­նը։ Նո­րըն­տիր վար­չու­թիւ­նը կը ձգտի քիչ մը եւս ընդ­լայ­նել գոր­ծու­նէու­թեան դաշ­տը։ Այս նպա­տա­կը որ­դեգ­րուած է՝ զա­նա­զան այժ­մէա­կան խնդիր­նե­րու շուրջ մեր ժո­ղո­վուր­դը լու­սա­բա­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Այս­պէս, «Հայ­ճար» յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի աշ­խա­տի վե­րա­քա­ղա­քա­շի­նու­թեան ե­րե­ւոյ­թին վրայ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Իս­թան­պու­լի գլխա­ւո­րու­թեամբ Թուր­քիոյ բո­լոր քա­ղաք­նե­րուն մէջ թա­փով յա­ռաջ կը տա­րուին վե­րա­քա­ղա­քա­շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­ներ։ Լայ­նա­ծա­ւալ գործ մըն է այս մէ­կը, ո­րու տե­սա­նե­լի ար­դիւնք­նե­րը կ՚ըլ­լան դրա­կան, բայց եւ այն­պէս կը յա­ռա­ջաց­նեն նաեւ մտա­հո­գու­թիւն­ներ։ Ար­դա­րեւ, մար­դիկ սկսած են ան­հանգս­տու­թիւն­ներ ապ­րիլ ի­րենց կա­լուած­նե­րու ա­պա­գա­յին հա­մար։ Այս հան­գա­ման­քը թրքա­հայ հա­մայն­քի բազ­մա­թիւ ան­հատ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ալ ի զօ­րու է, իսկ «Հայ­ճար» տե­ղին ձե­ւով դի­տար­կած է սոյն խնդի­րը։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, միու­թիւ­նը ա­սու­լիս­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով պի­տի փոր­ձէ լու­սա­բա­նել մեր ժո­ղո­վուր­դը։

«Հայ­ճար»ի հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րու շրջագ­ծին մաս պի­տի կազ­մէ նաեւ հիւ­լէա­կան ու­ժա­նիւ­թը։ Ծա­նօթ է, որ Թուր­քիա ար­դէն ձեռ­նար­կած է հիւ­լէա­կա­յան­նե­րու կա­ռուց­ման աշ­խա­տան­քի եւ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին երկ­րին մէջ ու­ժա­նիւ­թի ար­տադ­րու­թեան մի­ջոց­նե­րը պի­տի տե­սա­կա­ւո­րուին՝ հիւ­լէա­կա­նի այ­լընտ­րան­քով։ Այս նո­րու­թեան ա­ռըն­չու­թեամբ եւս «Հայ­ճար» կը ծրագ­րէ մատ­չե­լի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով ի­րա­զեկ դարձ­նել մեր հա­մայն­քի հե­տաքր­քիր­նե­րը։

Ի լրումն այս բո­լո­րին, «Հայ­ճար» յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի վե­րա­կանգ­նէ նաեւ հա­մա­ցան­ցա­յին կայ­քէ­ջը։ Ցարդ «Հայ­ճար»ի կայ­քէ­ջը միայն թրքե­րէ­նով էր, իսկ նոր տար­բե­րա­կին մէջ այդ մէ­կը պի­տի ըլ­լայ երկ­լե­զու, ո­րով­հե­տեւ կայ­քէ­ջը պի­տի սկսի գոր­ծել նաեւ հա­յե­րէ­նով։

Որ­պէս հա­սա­րա­կա­կան-մաս­նա­գի­տա­կան խմբա­ւո­րում, վեր­ջին տա­րի­նե­րուն «Հայ­ճար» աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ թրքա­հայ հա­մայն­քի ըն­կե­րա­յին կեան­քին, իսկ նոր վար­չու­թեան որ­դեգ­րած նպա­տակ­նե­րը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին ար­դէն տար­բեր հար­թու­թեան մը վրայ կրնան դնել ա­նոր գոր­ծու­նէու­թեան նշա­նա­կու­թիւ­նը։

Յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք «Հայ­ճար»ի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015