ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի «Մրջիւն­ներ»ուն ըն­թերց­ման տօ­նը, ո­րով ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Փոք­րիկ­նե­րը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կան ճոխ յայ­տագ­րով մը, ո­րու գոր­ծադ­րու­թեան բո­լոր փու­լե­րուն ար­ժա­նա­ցան ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք, տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու, թա­ղի յա­րա­կից մար­մին­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ Սե­լին Եուրթ­կիւ­լի­ւի եւ Անտ­րէ Քո­շու­նի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։

Ըն­թերց­ման տօ­նին օ­րը խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը զգա­լի էր ամ­բողջ դպրո­ցին մէջ։ Պա­տե­րը զար­դա­րուած էին փոք­րիկ­նե­րու գծագ­րու­թիւն­նե­րով։ Խորհր­դան­շա­կան ձե­ւով յար­դա­րուած էր նաեւ դպրո­ցի սրա­հին բե­մը։ Հա­յե­րէն, թրքե­րէն եւ անգ­լե­րէն ե­լոյթ­նե­րով տղա­քը հան­դէս ե­կան փայ­լուն յա­ջո­ղու­թեամբ։ Դա­սա­րա­նի ու­սուց­չու­հի Լե­տա Ֆի­տան շատ յա­ջող ձե­ւով պատ­րաս­տած էր այս ըն­թերց­ման տօ­նը։ Ան փոք­րիկ­նե­րուն ուղ­ղեալ հա­կիրճ ե­լոյթ մըն ալ ու­նե­ցաւ եւ այդ խօ­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին ցո­լա­ցան սա­նե­րուն նկատ­մամբ տա­ծած իր զգա­ցում­նե­րը։

Յա­նուն ծնող­նե­րուն Գա­րօ­լին Թե­միրն ալ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Լե­տա Ֆի­տա­նին, դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ տնօ­րէ­նու­թեան։

Իր կար­գին, տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լուն ալ Ըն­թերց­ման տօ­նին օ­րը շնոր­հա­ւո­րեց փոք­րիկ­նե­րը, նաեւ գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ ա­նոնց ու­սու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ տա­րուած աշ­խա­տան­քին շուրջ։

Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, որ եւս ջերմ գուր­գու­րան­քի ա­ռար­կայ դար­ձուց փոք­րիկ­նե­րը։

Հուսկ, տղա­քը ստա­ցան ի­րենց վի­ճա­կա­ցոյց­նե­րը, նաեւ շարք մը նուէր­ներ։

Հան­դէ­սի ա­ւար­տին յա­րա­կից Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը։

Միւս կող­մէ, Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ փու­թա­ցին Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­-դա­նո­ցի մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան։ Ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Ան­նա Սա­րը Սեչ­քի­նի եւ Առ­լին Պա­քը­րէ­լի գլխա­ւո­րու­թեամբ տղա­քը Ս. Զատ­կի առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղե­ցին մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րուն։ Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Սիլ­վա Թրի­քա­յի եւ անձ­նա­կազ­մէն Սօ­նիա Տոն­պաօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ հի­ւան­դա­նո­ցի թան­գա­րա­նը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 22, 2015