ԱԳ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ ԿՈՂՄԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ԾԵՐԱՆՈՑԸ

Ծե­րե­րու շաբ­թուան առ­թիւ Սուրբ Փր­կիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց այ­ցե­լե­ցին ԱԳ կու­սակցութեան Պա­քըր­գիւ­ղի շրջա­նա­յին վար­չու­թեան նա­խա­գահ Այ­սուն Չե­լիք­լէր, փոխ-նա­խա­գահ­ներ Մեհ­մէտ Զէքի Կիւն­տող­տու, Ե­շիմ Մեր­թէր, վար­չու­թեան ան­դամ­ներ Ա­րամ Տէմիր, Միւ­նիր Է­րէն, հաշ­ման­դամ­նե­րու բաժ­նի վա­րիչ Շեպ­նէմ Պա­րըշ։ Ա­նոնք նախ զրու­ցե­ցին Սուրբ Փր­կիչ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի, փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեա­նի, բժշկա­պետ Ար­տա­շէս Ագ­տա­ղի, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղարուհի Սիլ­վա Թրի­քա­յի հետ։ Հիւ­րե­րը ա­պա ա­ռաջ­նոր­դուե­ցան ծե­րա­նո­ցի բա­ժին­նե­րը, ուր ա­նոնք նուէր­ներ բաժ­նե­ցին մնա­յուն բնա­կիչ­նե­րուն, ի­րենց մաղ­թե­լով քա­ջա­ռող­ջու­թիւ­ն։

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015