ՎԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆ­ԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

Ապ­րի­լի 24-ին ըն­դա­ռաջ, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին, Վա­նայ լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի «Ս. Խաչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւս տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Ներ­կա­յիս Պիթ­լի­սէն, Մու­շէն, Սա­սու­նէն, Տիար­պա­քը­րէն եւ յար­կից այլ շրջան­նե­րէն խումբ մը հա­յեր պտոյ­տի մը ձեռ­նար­կած են դէ­պի ա­րե­ւելք՝ եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ գա­ւառ­նե­րը։ Ա­նոնց մի­ջեւ կը գտնուին նաեւ վե­րո­յի­շեալ քա­ղաք­նե­րէն սե­րած ըն­տա­նիք­նե­րու զա­ւակ­ներ, ո­րոնք այժմ կը բնա­կին Իս­թան­պու­լի մէջ։ Այ­ցե­լու­նե­րու խում­բը փա­փաք յայտ­նեց, որ­պէս­զի ե­րէկ այ­ցե­լէ Աղ­թա­մար կղզի եւ ա­ղօ­թէ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Այս պա­հան­ջը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­րան եւ Ա­թո­ռին տնօ­րի­նու­թեամբ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան միօ­րեայ կար­ճա­տեւ այց մը տուաւ Վան։ Տեղ­ւոյն կու­սա­կա­լու­թեան մաս­նա­ւոր թոյլ­տուու­թեամբ, այժմ թան­գա­րա­նի վե­րա­ծուած պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րուե­ցաւ կարճ ա­ղօթք մը։ Հայր Սուր­բը մե­զի յայտ­նեց, թէ նկա­տի ու­նե­նա­լով մթնո­լոր­տին եւ ժամ­կէ­տին յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւ­նը, ի­րենք յար­մար նկա­տած են նման ա­ղօթ­քի մը կա­տա­րուի­լը։ Շուրջ 20 վայր­կեան տե­ւած ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին եր­գուե­ցան շա­րա­կան­ներ եւ կա­տա­րուե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­ղօթք։

Կար­ճա­տեւ ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին կրօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նա­պե­տը վե­րա­դար­ձաւ քա­ղաքս, իսկ այ­ցե­լու­նե­րու խում­բը կը շա­րու­նա­կէ իր շրջա­գա­յու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 24, 2015