ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ՀԱՍԱՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցան 2015 թուա­կա­նի Իս­թան­պու­լի ճատ­րա­կի փոք­րե­րու ա­ռաջ­նու­թեան։ Պէյ­լիք­տիւ­զի­ւի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ այս մրցա­շար­քը, ո­րու ար­դիւն­քին դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին մաս կազ­մե­ցին Լի­տիա Փու­լատ, Տա­րօն Սի­րա­կա­նեան, Նի­քոլ Քա­րա­քուշ եւ Մի­րա Եի­ղի­թէր։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ սա մըր-ցա­շար­քի ա­ռա­ջին հանգ­րուանն է, ի­րենց դա­սա­ւո­րում­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին տաս­նեա­կին մաս կազ­մե­լու ի­րա­ւունք շա­հած ա­շա­կերտ­նե­րը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ի­րա­ւունք ու­նե­ցան մրցա­պայ­քա­րը շա­րու­նա­կե­լու յա­ռա­ջի­կայ հանգ­րուա­նին։ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի վե­րո­յի­շեալ չորս սա­ներն ալ դժուար մրցա­կից­նե­րու դէմ պայ­քար մղե­լով ա­պա­հո­վե­ցին այդ ի­րա­ւուն­քը։ Հե­տե­ւա­բար, 30-31 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն ա­նոնք եզ­րա­փա­կիչ մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն Պահ­չէ­լիէվ­լէ­րի մէջ։

Հարկ է յի­շեց­նել, որ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն ներս եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր շա­րու­նա­կա­կան ձե­ւով նա­խան­ձախնդ­րու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րուի ճատ­րա­կի նկատ­մամբ եւ ար­դիւն­քին դպրո­ցի սա­նե­րը միշտ աչ­քա­ռու յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կ՚ար­ձա­նագ­րեն զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քե­րուն շրջագ­ծով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015