ԱԼԹԸՄԷՐՄԷՐԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ ըն­դու­նեց Ալ­թը­մէր­մէ­րի Գլխա­դիր Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ տիկ­նանց խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը, ո­րու ան­դա­մու­հի­նե­րուն հետ էր նաեւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը այս տա­րի կը զու­գա­դի­պի Դեկ­տեմ­բե­րի 13-ին եւ այս հանգ­րո­ւա­նին ըն­դա­ռաջ խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը փա­փա­քած էր այ­ցե­լել Պատ­րիար­քա­րան՝ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լու հա­մար տա­րուած աշ­խա­տան­քին ու ներ­կայ կա­ցու­թեան շուրջ։ Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հը ընդ­լայ­նե­լու խնդի­րը։

Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը գնա­հա­տեց տիկ­նանց խնա­մա­կա­լու­թեան աշ­խա­տան­քը՝ փո­խան­ցե­լով իր օրհ­նու­թիւնն ու յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թան­քը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015