ԳԱՐԹԱԼԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Գար­թա­լի Ս. Նշան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Կիրա­կի Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին ուրա­րա­կիր Ա­րա Էօզ­կիւն­տիւզ եւ այլ դպիր­ներ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Գա­տըգիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Սե­ւան Շէն­ճա­նի եւ եր­գե­հո­նահա­րու­թեամբ Վար­դու­հի Տէ­միր­ճիօղլուի։ Պա­տա­րա­գիչ Հայր Սուր­բը տուաւ օ­րուան քա­րո­զը։ Յա­ւարտ ա­րա­րո­ղու­թեան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօնով մը ո­գե­կո­չուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ վախ­ճա­նեալ հո­գե­ւոր սպա­սա­ւոր­նե­րը, սա­տա­րող­ներն ու ներ­կայ բա­րե­րար­նե­րուն հան­գու­ցեալ­նե­րը։

Կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ յա­րա­կից սրա­հին մէջ սար­քուե­ցաւ սի­րոյ սե­ղան մը։ Գար­թա­լի Ս. Նշան ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Յով­հան­նէս Սա­հա­կօղ­լու եւ իր ընկեր­նե­րը այս առ­թիւ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։ Իր ող­ջոյ­նի խօս­քին մէջ Յով­հան­նէս Սա­հա­կօղ­լու շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նա­կից ուխ­տա­ւոր­նե­րուն, մա­նա­ւանդ նաեւ Ս. Թա­գա­ւոր Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին։ Ան խմբա­վար Սե­ւան Շէն­ճա­նին նուիրեց երգ­չա­խում­բի խմբան­կար­նե­րէն մին։

Հուսկ բան­քը ար­տա­սա­նեց Տ. Յա­րութիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, որ գնա­հա­տեց տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դին աշ­խա­տան­քը եւ կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի հա­ւա­տա­ցեալ­ներ զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով շէնց­նեն Գար­թա­լի Ս. Նշան ե­կե­ղեցին, որ վեր­ջին նորո­գու­թիւն­նե­րէն վերջ ար­դէն միշտ բաց է մո­մա­վա­ռու­թեան հա­մար, բա­ցի Եր­կու­շաբ­թիէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015