ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ՀԻՒՐԵՐ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին (ՀԱՀ) կող­մէ բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ այս շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղաքս պի­տի այ­ցե­լեն՝ յաչս թրքա­հայ հա­մայն­քին ա­ւե­լի մօ­տէն ու ման­րա­մասն ծա­նօ­թաց­նե­լու հա­մար այս բարձ­րա­գոյն ուս­ման հաս­տա­տու­թիւ­նը, որ կը գտնուի բա­ւա­կան նա­խան­ձե­լի դիր­քի մը վրայ։ Այս­պէս, շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին Իս­թան­պուլ պի­տի գան ՀԱՀ-ի վե­րա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան, ո­րոնք միեւ­նոյն ժա­մա­նակ, ի­րենց հեր­թին, ա­ւե­լի մօ­տէն պի­տի ծա­նօ­թա­նան պոլ­սա­հա­յու­թեան՝ շփում­ներ ու­նե­նա­լով մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թեան, կրթա­կան մշակ­նե­րուն, տնօ­րէ­նու­թեանց եւ կրթա­կան շրջա­նակ­նե­րէ գոր­ծիչ­նե­րուն հետ։

ՀԱՀ-ի հիմ­նա­դիր­նե­րէն Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն կը ծա­ւա­լէ ա­կա­դե­մա­կան կեան­քէ ներս։ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ ան դա­սա­խօ­սած է Berkley եւ Illinois հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մօտ։ Բաց աս­տի, դա­սա­խօ­սած է Սլո­վե­նիոյ, Ճա­բո­նի, Ի­տա­լիոյ, Դա­նիոյ, Հնդկաս­տա­նի եւ Գեր­մա­նիոյ զա­նա­զան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ։ Ան ընտ­րուած է նաեւ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ ար­տա­սահ­մա­նեան ան­դամ։

Ա­շոտ Ղա­զա­րեան քսան տա­րի­ներ գլխա­ւո­րած է Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Հա­յաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղը։ Ծա­նօթ է, որ ՀԱՀ կը գոր­ծէ ՀԲԸՄ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ։ Թէ՛ կրթա­կան եւ թէ ըն­կե­րա­յին կեան­քէ ներս լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­ցած է Ա­շոտ Ղա­զա­րեան, որ ու­նի մա­գիստ­րո­սի ա­կա­դե­մա­կան աս­տի­ճան։

ՀԱՀ-ի մօտ դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան անգ­լե­րէ­նով։ Սա ամ­բողջ նախ­կին Խորհր­դա­յին Միու­թեան տա­րած­քի միակ հա­մալ­սա­րանն է, որ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մօտ ու­նի վար­կա­ւո­րում (աք­րե­տի­թա­սիոն), նաեւ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ ու­սա­նող­նե­րու փո­խա­նակ­ման ծրագ­րեր։ Հա­մալ­սա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ կա­րե­լի է ա­ւե­լի ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ գտնել իր կայ­քէ­ջին վրայ՝ «www.aua.am»։

Իս­թան­պու­լի մէջ ՀԱՀ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պի­տի հիւ­րըն­կա­լուին Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) Կրթա­կան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ։ Ի­րենց այ­ցե­լու­թեան եր­կօ­րեայ ծրա­գի­րը բա­ւա­կան խտա­ցեալ ձե­ւով պատ­րաստուած է՝ որ­պէս­զի ա­նոնք ու­նե­նան ա­ռա­ւե­լա­գոյն հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը՝ ար­դիւ­նա­ւէտ ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նաց­նե­լու տե­սան­կիւ­նէն։ Ի­րենց կե­ցու­թեան օ­րե­րուն հիւ­րե­րը պի­տի այ­ցե­լեն Պատ­րիար­քա­րան, Է­սաեան, Կեդ­րո­նա­կան եւ Մխի­թա­րեան վար­ժա­րան­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ մեր մա­մու­լի խմբագ­րա­տու­նե­րը։ Նա­խա­տե­սուած է ի­րենց ա­ռան­ձին հան­դի­պու­մը պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն հետ։ Ա­ռան­ձին ձե­ւա­չա­փե­րու մէջ ա­նոնք պի­տի զրու­ցեն նաեւ ա­շա­կերտ­նե­րու, ու­սու­ցիչ­նե­րու, ծնող­նե­րու, հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րու եւ հա­մայն­քի ան­հատ­նե­րուն հետ։

ՀԱՀ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պի­տի այ­ցե­լեն նաեւ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց, ուր «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հէն ներս պի­տի մէկ­տե­ղուին մեր հա­մայն­քի վար­չա­յին­նե­րուն հետ։ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի սրա­հին մէջ ալ ա­նոնք հան­դի­պում մը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նեն Թուր­քիոյ շարք մը յա­ռա­ջա­տար հա­մալ­սա­րան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Այս վեր­ջին­նե­րու շար­քին պի­տի գտնուին «Պո­ղա­զի­չի», «Սա­պան­ճը», «Պիլ­կի», «Կա­լա­թա­սա­րայ», «Քա­տիր Հաս», «Օ­քան» հա­մալ­սա­րան­նե­րէն պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, ո­րոնց հետ զրոյ­ցը հա­ւա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եզ­րեր քննար­կե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն մըն ալ պի­տի ըն­ձե­ռէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015