ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆԸ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին պա­տուեց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, նա­խան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած էր «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սած ա­ռա­ջին ե­րեք գիր­քե­րուն հա­մա­տեղ շնոր­հան­դէ­սը՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այդ ձեռ­նար­կին չէր կրցած մաս­նակ­ցիլ կամ­քէ ան­կախ պատ­ճառ­նե­րով, ո­րով­հե­տեւ բժշկա­կան քննու­թե­նէ մը անց­նե­լու ստի­պո­ղու­թեան տակ կը գտուէր։ Ան­մի­ջա­պէս վերջ ան ու­ղե­ւո­րուած էր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նին։ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Ֆէ­րի­գիւ­ղի մէջ գտնուե­լու ա­ռի­թէն օգ­տուե­լով փու­թաց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի ըն­տա­նի­քի այ­ցե­լու­թեան։ Նո­րոգ հան­գու­ցեալ Անդ­րա­նիկ Սրկ. Տե­միր­ճիօղ­լուի յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան մաս­նակ­ցե­լէ վերջ ան ան­ցաւ խմբագ­րա­տունս, ուր ջերմ զրոյց մը ու­նե­ցաւ թեր­թիս գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեա­նի հետ։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ նշեց, թէ կը գնա­հա­տէ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հրա­տա­րա­կուած գիր­քե­րը եւ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած շնոր­հան­դէ­սի ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թեան եւ ստեղ­ծած դրա­կան ար­ձա­գան­գին կա­պակ­ցու­թեամբ։

Այս այ­ցե­լու­թիւ­նը յատ­կան­շա­կան էր նաեւ այն ա­ռու­մով, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ա­ռա­ջին ան­գամ կ՚այ­ցե­լէր ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի այժ­մու խմբագ­րա­տու­նը, ուր կա­տա­րեց շրջայց մը եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղեց ըն­թա­ցիկ աշ­խա­տան­քին, ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։

Հրա­ժեշտ առ­նե­լէ ա­ռաջ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը ընդգ­ծեց, թէ միշտ կը գնա­հա­տէ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը եւ ա­ռողջ դա­տո­ղու­թիւ­նը։ Յա­րա­տե­ւու­թեան եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ ը­նե­լէ վերջ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը։ 

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016