ԴԷՊԻ ՎԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՐԿԱԴՐԱԲԱՐ ՋՆՋՈՒԱԾ

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վա­նայ լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ այս տա­րուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ջնջուած են անվ­տան­գու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ստեղծուած նա­խըն­թա­ցին հի­ման վրայ՝ այս տա­րի Սեպ­տեմ­բե­րի 6-ին՝ Խա­չի տօ­նին առ­թիւ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը նա­խա­տե­սուած էր դէ­պի Աղ­թա­մար։ Բայց եւ այն­պէս, նկա­տի ու­նե­նա­լով առ­կայ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քերն ու նա­հա­տա­կու­թիւն­նե­րը, նաեւ Վա­նի մէջ ու մեր­ձա­կայ­քին ձեռք առ­նուած անվ­տան­գու­թեան մի­ջոց­նե­րը չխախ­տե­լու տրա­մադ­րու­թեամբ՝ ո­րո­շուած է այս տա­րուան ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը յե­տաձ­գել։

Ե­րէկ Պատ­րիար­քա­րա­նի կող­մէ հրա­պա­րա­կուած այս տե­ղե­կու­թիւ­նը լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծած է նաեւ հայկա­կան զան­գուա­ծա­յին լրա­տուա­կան մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015