ՇԻԿԱՀԵՐԷՆ «ՊԱՐՏԻԶԱԿ»

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ մեր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­րէց սե­րուն­դի տի­տան­նե­րէն Տոց. Տքթ. Վարդ Շի­կա­հեր կը շա­րու­նա­կէ իր ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տան­քը եւ այս շրջագ­ծով հրա­տա­րա­կած է նոր գիրք մը, որ կը կո­չուի «Պար­տի­զակ»։ Խմ­բագ­րու­թիւնս շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ստա­ցած է Վարդ Շի­կա­հե­րի «Պար­տի­զակ»ը, որ կը կրէ խորհր­դան­շա­կան ա­նուն մը։ Ար­դա­րեւ, Պար­տի­զա­կը հե­ղի­նա­կի ըն­տա­նի­քի ար­մատ­նե­րուն ա­ռըն­չա­կից քա­ղաք մըն է եւ ան իր ա­մե­նա­հա­սուն շրջա­նի ար­տադ­րան­քը նա­խընտ­րած է ամ­փո­փել հա­մա­նուն հա­տո­րի մը մէջ։

Վարդ Շի­կա­հեր հիմ­նա­կան քա­նի մը ա­ռանցք­նե­րու շուրջ ամ­փո­փած է իր գրու­թիւն­նե­րը։ «Պար­տի­զակ»ը կ՚ընդգր­կէ զա­նա­զան բա­ժին­ներ, ո­րոնք կը կո­չուին՝ «Մեր հնա­ւանդ գան­ձա­րա­նէն», «Հռչա­կա­նուն դէմ­քեր», «Գիր­քե­րու հետ», «Տի­պար հո­գե­ւո­րա­կան­ներ», «Բազ­մա­վաս­տակ կրթա­կան մշակ­ներ», «Կրթա­կան կեան­քի նուի­րեալ­ներ» եւ «Ապ­րում­ներ»։ Այս վեր­ջին բա­ժի­նը, ըստ էու­թեան կ՚ընդգր­կէ նաեւ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­ներ, թէեւ միւս բա­ժին­նե­րուն մէջ ալ հե­ղի­նա­կը ու­նի նոյն­պէս քա­նի մը բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­ներ։ Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ գիր­քին ա­նու­նը տուած «Պար­տի­զակ»ն ալ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն մըն է, ուր հե­ղի­նա­կը դի­պուկ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով ցո­լա­ցու­ցած է իր ծնո­ղաց ծննդա­վայ­րին մա­սին նե­րաշ­խար­հէն բխա­ծը։

Հարկ է նշել, որ Վարդ Շի­կա­հե­րի այս գիր­քը լոյս տե­սած է Պէ­յօղ­լու Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեա­նի եւ փոխ-ա­տե­նա­պետ Վահ­րամ Վար­դա­նեա­նի մե­կե­նա­սու­թեամբ։

Մեր գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տե­սա­կէ­տէ բնա­կա­նա­բար հա­ճե­լի է Վարդ Շի­կա­հե­րի հեր­թա­կան գիր­քին հետ ծա­նօ­թա­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը, իսկ մենք այս շար­ժա­ռի­թով կը մաղ­թենք, որ Շի­կա­հե­րի գրի­չը ըլ­լայ մշտա­դա­լար։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015