ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԱՅՍ ԱՌԱՒՕՏ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մայն­քա­յին կա­րե­ւոր ժո­ղով մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Կը հա­ղորդուի, որ Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ելմ­տա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը եւ վար­ժա­րան մը հո­վա­նա­ւո­րող ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մա­տա­կա­րար մար­մին­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցած են այս խորհր­դակ­ցու­թեան։

Ծա­նօթ է, որ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տին ըն­դա­ռաջ VADİP-ի զա­նա­զան յանձ­նա­խում­բե­րը ի­րե­րա­յա­ջորդ ժո­ղով­ներ կը գու­մա­րեն Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ, ընդ­լայ­նուած կազ­մով։ Նոր շրջա­նի սկիզ­բին ըն­դա­ռաջ, հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րը կը ջա­նան ա­ռա­ւել հա­մա­կար­գուած աշ­խա­տանք­ներ տա­նիլ թէ՛ մաս­նա­գի­տա­կան եւ թէ ելմ­տա­կան գե­տին­նե­րու վրայ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015