ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան։ Ա­շա­կերտ­նե­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէին նաեւ ու­սուց­չա­կան կազ­մէն Աս­լին Տիշ­ճի, Ի­րեն Տիւ­վեն­ճի եւ Սա­րօ Պար­սա­մեան։

Ա­շա­կերտ­նե­րը Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս կա­տա­րե­ցին շրջայց մը։ Այդ ամ­բող­ջին մէջ ա­նոնք շրջե­ցան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու մա­տու­ցուած բա­ժին­նե­րը, ծե­րա­նո­ցը, Սուրբ Փրկիչ մա­տու­ռը, ինչ­պէս նաեւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի կեդ­րո­նը։ Տղոց տե­սա­կէ­տէ մաս­նա­ւո­րա­պէս հե­տաքրք­րա­կան էր «Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու» թան­գա­րա­նը, ուր ա­նոնք պատ­կե­րա­ցում մը կազ­մե­ցին մեր հա­մայն­քի այս մե­ծա­գոյն բա­րեն­պա­տակ հաս­տա­տու­թեան բո­լո­րած ու­ղիին եւ պատ­մու­թեան հո­լո­վոյ­թին մէջ ար­ձա­նագ­րած նուա­ճում­նե­րուն շուրջ։ Տղա­քը տար­րա­կան պատ­կե­րա­ցում մը կազ­մե­ցին նաեւ այն ե­րախ­տա­շատ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին, ո­րոնց ա­նուն­նե­րը դրոշ­մուած են Գթու­թեան յար­կի տա­րեգ­րու­թեանց մէջ։

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուն ալ ջերմ վե­րա­բեր­մունք ցոյց տուաւ ա­շա­կերտ­նե­րուն նկատ­մամբ, սի­րա­լիր զգա­ցում­նե­րով ող­ջու­նեց զա­նոնք ու յի­շե­ցուց, թէ ինքն ալ ե­ղած էր նոյն վար­ժա­րա­նի սա­նե­րէն մին։ 

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016