ԶԱՔԱՐԻԱ ՄԻԼՏԱՆՕՂԼՈՒ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ճար­տա­րա­պետ Զա­քա­րիա Միլ­տա­նօղ­լու, որ անդ­րա­դար­ձաւ եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ գա­ւառ­նե­րու այժ­մու մշա­կու­թա­յին հետ­քե­րուն։ Այս շրջագ­ծով ան խօ­սե­ցաւ եր­բեմ­նի սրբա­վայ­րե­րուն, բա­րեն­պա­տակ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն եւ այլ կա­ռոյց­նե­րուն շուրջ։ Միլ­տա­նօղ­լու ա­շա­կերտ­նե­րուն ցոյց տուաւ նաեւ զա­նա­զան քար­տէս­ներ եւ իր շրջա­գա­յու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին նկա­րա­հա­նուած տե­սագ­րու­թիւն­ներ։

Այս ա­ռա­ջին ձեռ­նար­կէն վերջ, Զաքարիա Միլ­տա­նօղ­լու երկ­րորդ բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մըն ալ հան­դէս ե­կաւ Գարակէօզեան Տան մէջ։ Այս ան­գամ ան խօ­սե­ցաւ հա­յոց քրիս­տո­նէաց­ման, հայ գի­րե­րու գիւ­տին, հա­յոց մօտ տպագ­րու­թեան եւ մա­մու­լի հիմ­նադ­րու­թեան շուրջ։

Եր­կու ե­լոյթ­նե­րու ա­ւար­տին ալ ա­տե­նա­խօ­սը պա­տաս­խա­նեց ի­րեն ուղ­ղուած հար­ցում­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015