ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄԵԾԱՐԱՆՔ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան հան­դի­սու­թիւն մը։ Վար­ժա­րա­նէն ու­ղար­կուած վե­րոյի­շեալ լու­սան­կա­րին մէջ կ՚ե­րե­ւի մե­ծա­րան­քի այդ ա­ւան­դա­կան հան­դի­սու­թե­նէն դրուագ մը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015