ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԱՀԱՅ ՇԱՐՔ ՄԸ ԿՐԹՕՃԱԽՆԵՐ

Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան այս տարուան հա­մա­գու­մա­րը բա­ցա­ռիկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ մեր հա­մայն­քին տե­սա­կէ­տէ։ Ար­դա­րեւ, ե­րէկ այս շրջագ­ծով պար­գե­ւատ­րուե­ցան պոլ­սա­հայ խումբ մը վար­ժա­րան­նե­րու հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

«Պէյ­քէնթ» հա­մալ­սա­րա­նի Թաքսի­մի մաս­նա­շէն­քի դահ­լի­ճին մէջ գու­մա­րուե­ցաւ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րու օ­րա­կար­գին վրայ նա­խա­տե­սուած էր՝ թրքա­կան կրթա­կան հա­մա­կար­գին եր­կա­րա­մեայ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած դէմ­քե­րու պար­գե­ւատ­րու­մը։ Այս ծի­րին մէջ է որ մեր շարք մը վար­ժա­րան­նե­րու հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հա­մար պատ­րաս­տուած էին շնոր­հա­կա­լագ­րեր։ Այս­պէս, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան, Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­ման Իւ­թիւ­ճեան, Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հայկ Աս­լա­նեան, Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէրա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ւե­տիս Հա­ճըն­լեան եւ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­ւան Կիւ­րիւն փու­թա­ցած էին ստա­նա­լու ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը։ Ա­նոնք այդ շնոր­հա­կա­լագ­րե­րը ստա­ցան յա­նուն ի­րենց հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր կրթա­կան բնա­գա­ւա­ռէ ներս գոր­ծու­նէու­թիւն կը ծա­ւա­լեն ու կը հա­մա­գոր­ծակ­ցին նաեւ Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան հետ։

Վկա­յա­կան­ներ պատ­րաս­տուած էին նաեւ Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին, Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նին, Գա­րա­կէօ­զեան Տան, Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին, Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին, Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քին հա­մար, ո­րոնց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը կը բա­ցա­կա­յէին։ Ա­նոնց պար­գեւ­նե­րը ստանձ­նեց Հայկ Նշան, որ ընդ­հա­նուր քար­տու­ղարն է Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան։ Ան վկա­յա­կան­նե­րը ա­ւե­լի վերջ պի­տի փո­խան­ցէ պատ­կան դպրոց­նե­րուն։ Պար­գե­ւատ­րեալ­նե­րուն վկա­յա­կան­նե­րը յանձ­նեց Եու­սուֆ Թա­վուք­ճուօղ­լու, որ հա­մա­նա­խա­գահն է Թուր­քիոյ Մաս­նա­ւոր վար­ժա­րան­նե­րու միու­թեան։

Հարկ է նշել նաեւ, թէ պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րուն ա­ռըն­թեր նման վկա­յա­կան­ներ պատ­րաս­տուած էին նաեւ Թուր­քիոյ բազ­մա­թիւ վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար։

Պոլ­սա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս առ­թիւ միաս­նա­բար նկա­րա­հա­նուե­ցան որ­պէս յի­շա­տակ եւ փո­խա­նա­կե­ցին շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015