ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԻՉ

Հայ մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան միու­թեան Պէ­յօղ­լուի հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին շա­հե­կան ա­սու­լիս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ լի­բա­նա­նա­հայ յայտ­նի ե­րա­ժիշտ Փի­թըր Ճամ­պա­զեա­նի հետ։ Ար­մատ­նե­րով մա­րաշ­ցի ըն­տա­նի­քէն մը սե­րած է Փի­թըր Ճամ­պա­զեան, որ ներ­կա­յիս կ՚ապ­րի Պէյ­րու­թի մէջ։ Ան աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րուն մէջ տուած է հա­մերգ­ներ ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ար­ժա­նա­ցած՝ ՄԱԿ-ի խա­ղա­ղու­թեան դես­պա­նի կոչ­ման։

Կազ­մա­կեր­պիչ միու­թեան ա­նու­նով Ա­լեքս Քալ­քի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին կարճ տե­սա­հո­լո­վակ­ներ ցու­ցադ­րուե­ցան Փի­թըր Ճամ­պա­զեա­նի ան­ցեա­լի զա­նա­զան հա­մերգ­նե­րէն։

Հե­տաքր­քա­կան էր, որ հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին Փի­թըր Ճամ­պա­զեան կը խօ­սէր թրքե­րէ­նով։ Սա իր ըն­տա­նի­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն սոր­ված թրքե­րէնն էր, որ տե­ղա­կան բար­բառ­նե­րու հետ­քեր կը կրէր։ Ճամ­պա­զեան յայտ­նեց մաս­նա­ւո­րա­պէս վեր­ջին վեց-եօթ տա­րուան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին աշ­խար­հով մէկ կա­տա­րած շրջա­գա­յու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ խոհ­ե­րը։ Ան հա­մո­զուած է, որ ե­րաժշ­տու­թիւ­նը շատ զօ­րա­ւոր ազ­դակ մըն է։ Իր ու­ղե­ւո­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ա­րուես­տա­գէ­տը միշտ շեշ­տը դրած է աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թեան վրայ եւ այդ ծի­րին մաս կազ­մած է նաեւ հայ-թրքա­կան երկ­խօ­սու­թիւ­նը։ Տաս­նութ քա­ղաք­ներ շրջա­գա­յե­լէ վերջ Փի­թըր Ճամ­պա­զեան պատ­րաս­տած է խա­ղա­ղու­թեան տե­սա­հո­լո­վակ մը։ Ան ինք­զին­քը ո­րա­կեց խա­ղա­ղու­թեան գոր­ծիչ մը եւ ը­սաւ, թէ շար­ժում­նե­րը ա­ւե­լի զօ­րա­ւոր ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն խօս­քին բաղ­դատ­մամբ։ Ընդ­հան­րա­պէս Փի­թըր Ճամ­պա­զեան հան­դէս կու գայ անգ­լե­րէն եւ ա­րա­բե­րէն կա­տա­րում­նե­րով։ Վեր­ջին օ­րե­րուն Իս­թան­պու­լի մէջ ան մաս­նակ­ցե­ցաւ Ապ­րի­լի 24-ին առ­թիւ կազ­մա­կերպուած ո­գե­կո­չում­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, մար­դա­սի­րա­կան ներ­քին զգա­ցում­նե­րու ի յայտ բե­րուի­լը կը ներ­կա­յաց­նէ մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն։

Զրոյ­ցի ա­ւար­տին Փի­թըր Ճամ­պա­զեան ընդգ­ծեց, թէ մտա­դիր է այ­ցե­լել Մա­րաշ՝ իր նախ­նեաց ծննդա­վայ­րը տես­նե­լու եւ մթնո­լոր­տը շնչե­լու հա­մար։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 27, 2015