ՓՈՔՐԻԿՆ ՏԷՐՈՒՆԻ ԿՆՈՒՆՔԸ

Մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ա­լէն եւ Մե­լի­սա Պա­ղի սի­րա­սուն որդ­ւոյն՝ փոք­րիկն Տէ­րու­նի Սուրբ Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րախ մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­մախմ­բեց թրքա­հայ շրջա­նակ­նե­րը, ո­րոնք ան­կեղ­ծօ­րէն ու­րա­խա­կից ե­ղան Պաղ եւ Կիւլ­մէզ­կիլ ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փա­ռա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Փոք­րիկ Տէ­րու­նի կնուն­քին հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, ո­րու կող­քին էին բազ­մա­թիւ հո­գե­ւոր հայ­րեր։ Կնքա­հայրն էր Տէր եւ Տի­կին Հիւ­լիա-Պայ­հան Պաղ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Գում­գա­բուի Գող­թան եւ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց դպրաց դաս-երգ­չա­խում­բե­րու հա­մա­տեղ կազ­մին կող­մէ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Լիւ­սի Գահ­վէ­ճիօղ­լուի։ Հարկ է նշել, որ նո­րոգ մկրտեալ Տէ­րուն երկ­րորդ զա­ւակն է իր ծնող­քին։

Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին ըն­տա­նե­կան ընթ­րիք մը սար­քուե­ցաւ յա­րա­կից «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ։

Այս ու­րախ առ­թիւ եր­կար ու եր­ջա­նիկ կեանք մը կը մաղ­թենք փոք­րիկն Տէ­րու­նին, ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րե­լով իր ծնող­քը՝ Ա­լէն-Մե­լի­սա Պաղ ա­մո­լը։ Մեր խնդակ­ցու­թիւն­նե­րը Տէր եւ Տի­կին Տիգ­րան եւ Նա­տիա Կիւլ­մէզ­կի­լին, Տէր եւ Տի­կին Էֆ­րիմ եւ Այ­թէն Պա­ղին, Տէր եւ Տի­կին Ա­լեքս եւ Հե­լէն Գա­րա­քէօ­սէին։ Կը շնոր­հա­ւո­րենք նաեւ կնքա­հայ­րը՝  Տէր եւ Տի­կին Հիւ­լիա եւ Պայ­հան Պաղ ա­մո­լը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015