Տ. ԳՈՒՍԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱԼՃԱՆԵԱՆ ԵՐԷԿ ՊԱՏԱՐԱԳԵՑ ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լուսա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Հայց. Ա­ռա­քելա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Զուի­ցե­րիոյ Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գու­սան Վարդապետ Ալ­ճա­նեան, որ տուաւ նաեւ օրուան պատ­գա­մը։ Ծա­նօթ է, որ Հայր Սուր­բը նախ­կին թրքա­հայ մըն է ու միա­բան՝ Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նութեան։ Ե­րէ­կուան ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ Տ. Զաքար Քահանայ Քո­փա­րեան։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ամ­րան շրջա­նին այժմ ար­տա­սահ­ման հաստա­տուած նախ­կին պոլ­սա­հա­յեր ար­ձա­կուր­դի հա­մար կը գտնուին քա­ղա­քիս մէջ, ե­րէկ ալ Գուզ­կունճու­քի մէջ Ս. Սե­ղա­նի սպա­սա­ւոր­նե­րու շար­քին կը գտնուէին Արժան­թի­նէն Հրաչ Սրկ. Սու­րէ­նեան, Գա­նա­տա­յէն Կար­պիս Սրկ. Չի­չէքեան եւ Պրա­զի­լիա­յէն Գրի­գոր Սրկ. Քիւ­չիւ­քիւ­թիւ­ճիւ։ Բաց աստի, Լե­ւոն Սրկ. Գու­յում­ճեանն ալ մաս­նակ­ցե­ցաւ Ս. Պա­տա­րա­գին։ Հոգեզմայլ եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան ղե­կա­վա­րու­թեամբ Մու­րատ Կիսասարկաւագ Իչ­լի­նալ­չա­յի։

Ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ պար­տէ­զին մէջ սարքուե­ցաւ բա­ցօ­թեայ սի­րոյ սե­ղան մը։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը, սար­կա­ւագ­ներն ու դպիր­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը։ Տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բին կող­մէ սարքուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ ստեղծուե­ցաւ ան­մի­ջա­կան ու սի­րա­լիր զրոյ­ցի մը մթնո­լոր­տը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015