ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՇՔԵՂ ՔԷՐՄԷՍ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ խան­դա­վառ օր մը ապ­րե­ցաւ՝ թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին բե­րու­մով։ Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ ա­ռա­ւօտ տե­ղի ու­նե­ցած Ա­րե­ւա­գա­լի ժա­մեր­գու­թեան նա­խա­գա­հե­լէ վերջ, «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ բա­ցուած քէր­մէ­սին պա­տուոյ հիւ­րը ե­ղաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ան տա­ղա­ւար­նե­րը շրջե­ցաւ ու­ղեկ­ցու­թեամբ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դէն Ա­զնիւ Մե­ծա­տու­րեա­նի, Մա­նուկ Գա­լայ­ճըի եւ Շնորհք Պէ­շիկ­թաշ­լեա­նի։

Ժա­նէթ Ար­ծի­ւեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը, Թա­նիա Պալ­ճըի կող­մէ գլխա­ւո­րուած քէր­մէ­սի կազմն ու Նա­տիա Տէր-Ղա­զա­րօղ­լուի կող­մէ գլխա­ւո­րուած Մէ­րա­մէթ­ճեան սա­նուց միու­թեան ձե­ռա­գործ աշ­խա­տանք­նե­րու խում­բը միաս­նա­բար կազ­մա­կեր­պած էին այս ծրա­գի­րը, որ կեան­քի կո­չուե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Քէր­մէ­սի այ­ցե­լու­նե­րը տա­ղա­ւար­նե­րուն մօտ գտան շատ ճա­շա­կա­ւոր ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս ձե­ռա­գործ աշ­խա­տանք­ներ էին։ Ս. Զատ­կի տա­ղա­ւա­րի նա­խօ­րէին զու­գա­դի­պած քէր­մէ­սը կ՚ընդգր­կէր նաեւ ա­ւան­դա­կան ու­տես­տե­ղէն­ներ։

Կազ­մա­կեր­պիչ տի­կին­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ շրջա­պա­տե­ցին Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նը եւ ստա­ցան իր օրհ­նու­թիւ­նը։

Հա­ճե­լի ա­նակն­կալ մըն էր նաեւ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րուն կող­մէ տրուած այ­ցե­լու­թիւ­նը, մինչ խումբ մը տղաք ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րով ու սի­րով շրջա­պա­տե­ցին վաս­տա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ Շա­քէ Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեա­նը։

Այս­պէ­սով այս տա­րի եւս Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը պսա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015