ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆԻ ԳՈՐԾԻՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾ «ԿԵԱՎՈՒՐ ՄԱՀԱԼԼԷՍԻ» ԺԱՊԱՒԷՆԻՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՆՑԱՒ

Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Կեա­վուր մա­հալ­լէ­սի» ժա­պա­ւէ­նին ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Գիւ­ղա­գիր Մկր­­տիչ Մար­կո­սեա­նի հա­մա­նուն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան հի­ման վրայ պատ­րաս­տուած ժա­պա­ւէն մըն է այս մէ­կը, որ ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։ Բե­մադ­րիչն է Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէն։

Ժա­պա­ւէ­նի ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ եւ կո­ղա­կի­ցը՝ Նազ­լը Ի­նէօ­նիւ, փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն եւ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր, ո­րոնք ջեր­մօ­րէն շրջա­պա­տե­ցին Մկր­­տիչ Մար­կո­սեանն ու Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէ­նը։ Ձեռ­նար­կի մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին նաեւ Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րէն Մար­թին Ե­սա­յեան եւ նոյն հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն Ռազ­միկ Փա­նո­սեան։

Ժա­պա­ւէ­նը կը ցո­լաց­նէ Մկրտիչ Մար­կո­սեա­նի ո­դի­սա­կա­նը՝ իր ծննդա­վայ­րը Տիար­պա­քը­րէն մին­չեւ Իս­թան­պուլ։ «Քար­շը ֆիլմ» ըն­կե­րու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տուած այս փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան գոր­ծը մի­ջոց մը ա­ռաջ պի­տի ցու­ցադ­րուէր Իս­թան­պու­լի 34-րդ ֆիլ­մե­րու փա­ռա­տօ­նին շրջագ­ծով, սա­կայն ա­ւե­լի վերջ յետս կո­չուած էր այդ ծրա­գի­րը։ Այս ժա­պա­ւէ­նի պատ­րաս­տու­թեան նպա­տակ­նե­րէն մին է Թուր­քիոյ մէջ խրա­խու­սել հա­սա­րա­կա­կան հա­մե­րաշ­խու­թիւնն ու բազ­մա­զա­նու­թիւ­նը եւ հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թեան մէջ նպաս­տել՝ ոչն­չա­ցած­նե­րու կամ ոչն­չա­ցուած­նե­րու դիր­քա­ւոր­ման։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 28, 2015