ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ Ի ՆՊԱՍՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՔԷՐՄԷՍԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՆՑԱՒ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ ան­նա­խըն­թաց խան­դա­վա­ռու­թեան։ Ծնո­ղաց միու­թեան եւ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով վար­ժա­րա­նին ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան ձեռ­նար­կը իս­կա­պէս փայ­լուն ան­ցաւ՝ ինչ­պէս այ­ցե­լու­նե­րու թի­ւին, այն­պէս ալ ներ­կա­յա­ցած ա­ռար­կա­նե­րու ճո­խու­թեան ու ո­րա­կին տե­սա­կէ­տէ։

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ զե­-տեղուած տա­ղա­ւար­նե­րուն շուրջ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։ Էսաեան վար­ժա­րա­նի հա­մա­կիր­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ զա­նա­զան թա­ղե­րէ փու­թա­ցած այ­ցե­լու­ներ սպա­ռե­ցին քէր­մէ­սին շրջագ­ծով ի­րենց տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած ի­րե­ղէն­նե­րը։ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի լի­սէի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Նշան եւ նա­խակր­թա­րա­նի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ եր­կօ­րեայ քէր­մէ­սի ըն­թաց­քին զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով դպրո­ցի սրա­հը այ­ցե­լու­թեան փու­թա­լով խրա­խու­սե­ցին կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը։

Այսօր եզրափակուած քէր­մէ­սին նա­խա­ձեռ­նակ հան­դի­սա­ցած խում­բին մաս կազ­մե­ցին հե­տե­ւեալ ա­նուն­նե­րը.

Զե­փիւռ Կի­րա­կո­սեան, Նա­տիա Զիւ­լէ­մեան, Շնոր­հիկ Չե­թի­նէլ, Ա­նի Պա­հա­րօղ­լու, Կիւլ­վարդ Պա­հա­րօղ­լու, Սիւ­զան Պո­րա, Պեր­ճու­հի Օ­վա­կիմ, Պրիան Շի­լէ­լեան, Մա­րի Սա­րա­ճեան, Կիւ­լի­զար Ահ­պապ, Խա­թուն Քը­լըչ­տաղ, Վար­դա­նոյշ Տուր­մազ­կիւ­լէր, Կիւ­նայ Մեր­մէր, Զէ­քի­յէ Պաշ, Սօ­նա Քէ­շի­շօղ­լու, Նազ­լը Պոզ, Նուարդ Խա­չե­րե­սեան, Վար­դու­հի Ֆենտ, Ան­ժէլ Այ­տէ­տէ, Ֆի­լոր Կա­զէ­րօղ­լու, Պե­լին­տա Տօ­նա­պե­տեան, Լի­տիան Ե­շիլ­թէ­փէ, Ա­րիա­նա Ճում­կա­զէ­րօղ­լու, Ա­նոյշ Ու­յա­նըք, Հե­լէն Մու­րատ­ճըօղ­լու, Սօ­ֆիա Ավ­ճը, Գառ­լին Կէօ­րալ, Սու­նա Տէ­միր­ճի, Քար­մէն Թո­րո­սօղ­լու, Թա­լին Ման­թօ եւ Ի­մաս­տու­հի Կիւն­կէօր­մէ­զէր։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 29, 2015