ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ Ս. ՓՐԿԻՉ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն կազ­մա­կեր­պուե­ցան ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին բնոյ­թով զա­նա­զան ձեռ­նարկ­ներ։ Այդ ծի­րին մէջ ա­ռանձ­նա­պէս հե­տաքրք­րա­կան էին տղոց ի­րա­կա­նա­ցու­ցած պտոյտ­նե­րը։

Ման­կա­պար­տէ­զի եւ նա­խակր­թա­րա­նի տղա­քը Ա­թա­գիւ­ղի «Եու­նուս Էմ­րէ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ դի­տե­ցին «Հույ­սուզ քը­րալ» թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը։

Ա­շա­կերտ­նե­րը հե­տաքրք­րա­կան ու­ղե­ւո­րու­թիւն մըն ալ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց, ուր շրջե­ցան «Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու» թան­գա­րա­նը։ Պատ­մա­կան ա­ռար­կա­նե­րէն սկսեալ մին­չեւ հաս­տա­տու­թեան ան­ցեա­լին բնո­րոշ մթնո­լոր­տը ցո­լաց­նող տուեալ­նե­րը՝ փոք­րիկ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ հե­տաքրք­րա­կան լե­ցուն բան կար այն­տեղ։ Ի­րենց ու­շադ­րու­թիւ­նը այդ բո­լո­րին վրայ ա­ռա­ւել եւս լա­րուե­ցաւ՝ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն կող­մէ փո­խան­ցուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ։

Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս տղա­քը շրջե­ցան նաեւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի կեդ­րո­նը։ Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ջեր­մօ­րէն ող­ջու­նե­ցին փոք­րիկ­նե­րու խում­բը։ Տղա­քը ծա­նօ­թա­ցան նաեւ տեղ­ւոյն սա­նե­րուն հետ։

Հի­ւան­դա­նո­ցէն հրա­ժեշտ առ­նե­լէ ա­ռաջ ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաեւ Սուրբ Փրկիչ մա­տու­ռը։

Դպրո­ցի միջ­նա­կար­գի դա­սա­րան­նե­րու տղա­քը, ի­րենց հեր­թին, այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րա­նի թան­գա­րա­նը, ուր եւս խո­րա­պէս տպա­ւո­րուե­ցան ի­րենց տե­սած­նե­րով։

Բաց աս­տի, Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն եւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը միաս­նա­բար ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կա­տա­րե­ցին դէ­պի Վոս­փո­րի ա­փի ե­կե­ղե­ցի­նե­րը։

Ի լրումն այս բո­լո­րին, Ա­նա­րատ Յղու­թեան սա­նե­րը այ­ցե­լե­ցին «Ռահ­մի Քոչ» թան­գա­րա­նը, ուր ի­րենց հա­մար հե­տաքրք­րա­կան էր դի­տար­կել՝ փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու ան­ցած ու­ղին։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 29, 2015