«ԼՈՅՍ»Ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՈՎ ՄԸ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Լե­ւեն­տի «WYNDHAM GRAND» պան­դո­կին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նար­կով մը նշուե­ցաւ «Լոյս» երկ­շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նադ­րու­թեան երկ­րորդ տա­րե­դար­ձը։ Պա­րա­հան­դէ­սի ձե­ւա­չա­փով կազ­մա­կեր­պուած էր այս տա­րե­դար­ձի հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ա­ռա­ջին փու­լին սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­­րուն յա­ջոր­դեց ճաշ­կե­րոյթ մը։ «Լոյս»ի ար­տօ­նա­տէր Ա­րամ Գու­րան եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։ Երկ­շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձին ա­ռըն­թեր կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ «Լոյ­ս»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած տա­րե­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը։ Յա­նուն թեր­թի խմբագ­րու­թեան ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Շահ­նուր Գա­զան­ճը։

Ե­րե­կոյ­թի մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեան, Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան, Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան խորհր­դա­կան Ի­կոր Մար­տի­րո­սեան, Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րըն եւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում յայտ­նի դէմ­քեր։

«Վալս» նուա­գա­խում­բին կող­մէ գոր­ծադ­րուած ե­րաժշ­տա­կան յայ­տագ­րով ներ­կա­նե­րը հա­ճե­լի ժա­մանց ու­նե­ցան մին­չեւ գի­շե­րուան ուշ ժա­մե­րը։ Ձեռ­նար­կի ա­մե­նա­յատ­կան­շա­կան հանգ­րուանն էր «Լոյս»ի երկ­րորդ տա­րե­դար­ձին ձօ­նուած կար­կան­դա­կի հա­տուի­լը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2015