ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Իս­թան­պու­լի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­կան ա­ւագ հիւ­պա­տոս Տքթ. Ճորճ Պիր­կե­լէ­նը։ Այս առ­թիւ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց նո­րան­շա­նակ ա­ւագ հիւ­պա­տո­սի այ­ցե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ա­նոր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան հա­մար։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը հա­կիրճ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի գոր­ծու­նէու­թեան եւ թրքա­հայ հա­մայն­քա­յին կեան­քին շուրջ։ Այս ամբողջին մէջ Նորին Սրբազնութիւնը մատնանշեց նաեւ համայնքային հաստատութիւններու բազմակողմանի գործունէութիւնը։

Հիւր աւագ հիւպատոսը ստորագրեց նաեւ Պատրիարքարանի պատուոյ տոմարը։

Հինգշաբթի, Փետրուար 4, 2016