ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի եր­դի­քին տակ կը շա­րու­նա­կուին մար­զա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը։ Խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուած է, քա­նի որ վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի, ֆութ­սա­լի մար­զա­ձե­ւե­րու ա­ւե­լի քան ե­րեք ա­միս տե­ւած մրցա­շար­քե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան մար­զա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։ Այս շրջագ­ծով ե­րէկ երեկոյեան մար­զա­կում­բի Թաքսի­մի կեդ­րո­նին մէջ կա­յա­ցաւ ֆութ­զա­լի եւ պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քե­րու եզ­րա­փա­կիչ խա­ղերն ու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւն­նե­րը։

Ի յի­շա­տակ «Ռէ­իզ» Տիգ­րան Սար­կա­ւա­գեան-Ար­զուեա­նի կազ­մա­կեր­պուած ֆութ­սա­լի մրցա­շար­քին եզ­րա­փա­կի­չը կա­յա­ցաւ «Պոլ­սա­հայս» ու «Քամփ Ար­մէն» խում­բե­րուն մի­ջեւ։ Ա­ռաջ­նու­թեան դափ­նին խլեց «Քամփ Ար­մէն»։ Երկ­րորդ հաս­դի­սա­ցաւ «Պոլ­սա­հայս», իսկ եր­րորդ՝ «Ծի­ծեռ­նա­կի ջամ­բար» խում­բը։ Կօ­լի ար­քայ հռչա­կուե­ցաւ Ի­նան Մալ­քոչ, իսկ ա­մե­նաազ­նիւ խա­ղար­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րող խում­բի կոչ­ման ար­ժա­նա­ցաւ «Փան­ջու­նի»։ Յու­շա­նուէր­ներ յանձ­նուե­ցան նաեւ մրցա­վար­ներ Սար­գիս Քա­րաօղ­լա­նեա­նին, Պերճ Թէր­զեա­նին, Մա­սիս Յար­զուար­թեա­նին ու Ար­թօ Փեհ­լի­վա­նեա­նին։

Իսկ պաս­քեթ­պո­լի մրցա­շար­քը կա­յա­ցաւ ի յի­շա­տակ Ար­ման Մա­նու­կեա­նի։ Այս­պէս, ա­ռաջ­նու­թեան դափ­նին խլեց «Նշան­թա­շը Պրոն» խում­բը, երկ­րորդ հան­դի­սա­ցաւ «Բե­րա» եւ եր­րորդ՝ «Ռա­քի Պալ­պօա»։ Ա­մե­նաազ­նիւ խա­ղար­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րող խում­բի կոչ­ման ար­ժա­նա­ցաւ «Ռին Թին Թին», իսկ ա­մե­նաազ­նիւ մար­զիկն էր Պու­րակ Սեչ­քին։ Յու­շա­նուէր­ներ ստա­ցան նաեւ մրցա­վար­նե­րը՝ Ա․ լի­կի մրցա­վար Ու­ֆուք Ա­քեիւզ եւ Մա­նուկ Սա­րայ­տար։

Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Շիշ­լիի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ա­լէն Թեք­պը­չաք եւ Թաք­սի­մի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Կա­րօ Հա­մամ­ճեան եւ այլ վա­րիչ­ներ ու հիւ­րեր։

Հարկ է նշել, թէ ան­ցեալ շա­բաթ ալ կա­յա­ցած էր Ղա­զա­րոս Ու­նա­նի ա­նու­նով կո­չուող վո­լէյ­պո­լի մրցա­շար­քին մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 4, 2015