ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԶԻՊԷՉ-Ի ԿԵԴՐՈՆԸ

Հաշ­ման­դամ ե­րա­խա­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րուան առ­թիւ, Դեկ­տեմ­բե­րի 3-ին, ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան­նե­րէն Սե­լի­նա Տո­ղան այ­ցե­լեց ԶԻ­ՊԷՉ-ի կեդ­րո­նը, ուր ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ տղոց հետ։ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս խարս­խուած այս կեդ­րո­նին վար­չա­յին­նե­րը ստեղ­ծուած խան­դա­վա­ռու­թեան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ հիւ­րըն­կա­լե­ցին Սե­լի­նա Տո­ղա­նը, ո­րուն հետ էր նաեւ իր եր­կա­մեայ որ­դին՝ Տէ­րա­նը։ Տղոց ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տան­քին մաս­նակ­ցե­լու ա­ռըն­թեր, Սե­լի­նա Տո­ղան շրջե­ցաւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի կեդ­րո­նը եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղեց այն­տեղ ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թեան շուրջ։ Այս առ­թիւ ան ընդգ­ծեց, թէ իս­կա­կան խո­չըն­դո­տը ան­տար­բե­րու­թիւն մըն է, այ­լա­պէս հաշ­ման­դամ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ հնա­րա­ւոր է ապ­րիլ կեն­սու­նակ կեանք մը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015