ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան եւ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ ե­րա­ժիշտ Մա­ժակ Թո­շի­կեան։

Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րը Նո­րին Սրբազ­նու­թեան ու­շադ­րու­թեան յանձ­նե­ցին, թէ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին կը պատ­րաստուին նշել Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ մշա­կուած է ծրա­գիր մը, ո­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դին տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լու ա­ռըն­թեր հիւ­րե­րը խնդրե­ցին Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը։ Այս շրջագ­ծով յա­ռա­ջի­կայ տա­րե­մու­տին հա­մեր­գով մը հան­դէս պի­տի գայ Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բը՝ մեկ­նա­բա­նե­լով Հրանդ Տին­քի օ­րա­թո­րիոն, ո­րու յօ­րի­նու­մը կա­տա­րուած է Մա­ժակ Թո­շի­կեա­նի կող­մէ։ Ծա­նօթ է, որ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին ալ երգ­չա­խում­բը նոյն օ­րա­թո­րիոն ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Մա­ժակ Թո­շի­կեան եւ երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը բաղ­դա­տա­կան տուեալ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին այս եր­կու ծրագ­րե­րուն շուրջ։

Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին եւ մօ­տա­լուտ հա­մեր­գին հա­մար յղեց իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւն­ներն ու յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015