«ԶԱՆԳԱԿՆԵՐ»ՈՒՆ ՂՕՂԱՆՋԸ…

Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը, որ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեան։ «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նէն ներս ման­կա­պար­տէ­զի բա­ժի­նը կը կո­չուի «Գա­րուն»։ Փոք­րիկ­նե­րը եր­կու հիմ­նա­կան խում­բե­րու կը բաժ­նուին «Գա­րուն» ման­կա­պար­տէ­զէն ներս։ Ա­ռա­ջին խում­բը կը կո­չուի՝ «Աստ­ղիկ­ներ», ո­րոնք սկսնակ­ներն են։ Երկ­րորդ խում­բը կը կո­չուի՝ «Զան­գակ­ներ», որ­մէ վերջ տղա­քը ար­դէն կը յա­ճա­խեն նա­խակր­թա­րան։ Ու­րեմն, շա­բա­թա­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւ­նը «Զան­գակ­ներ»ուն զուարթ ղօ­ղանջն էր։ Ա­նոնք օ­րուան հան­դի­սու­թեան պատ­րաս­տուած էին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի­ներ՝ Մարգ­րիտ Ա­ւա­գեա­նի, Նո­նա Յա­րու­թիւ­նեա­նի եւ Ալ­լա Կիւ­րե­ղեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Նա­րի­նէ Ստե­փա­նեա­նի դաշ­նա­կի նուագ­նե­րուն զու­գա­հեռ փոք­րիկ­նե­րը ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան ի­րենց խմբերգ­նե­րով։ Ա­նոնք հան­դէս ե­կան նաեւ պա­րե­րով եւ ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով։

Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Հե­րիք­նազ Ա­ւա­գեան, որ կա­րե­ւո­րեց կրթա­կան կեան­քի այս ա­ռա­ջին փու­լը՝ ճիշդ դաս­տիա­րա­կու­թեան հա­մար հիմ­քեր ստեղ­ծե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ փոք­րիկ­նե­րու ծնող­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ գոր­ծադ­րուած ծրագ­րի ա­ւար­տին «Զան­գակ­ներ»ուն նուէր­ներ յանձ­նեց Յա­րու­թիւն եւ Դա­լար Հո­րո­զօղ­լու ա­մո­լը, որ կը գլխա­ւո­րէ դպրո­ցի կա­մա­ւո­րաց հո­գա­տար մար­մի­նը։

Յա­ջոր­դած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­տուե­ցաւ կար­կան­դակ մը եւ բո­լո­րը միաս­նա­բար տօ­նախմ­բե­ցին վար­ժա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու կրթա­կան կեան­քի այս ա­ռա­ջին քայ­լա­փո­խը։

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016