ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԻ ԳԱՅ «ԿՌՈՒՆԿ» ԽՈՐԱԳՐԵԱԼ ԵԶԱԿԻ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բը յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն հան­դէս պի­տի գայ հա­մեր­գով մը։ «Կռունկ» խո­րագ­րեալ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ, որ կը գոր­ծէ տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ։

Հա­մեր­գին ըն­դա­ռաջ, ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բէն ե­րեք աշ­խոյժ եւ ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­ներ՝ Նա­յեադ Էլ­պէն, Նա­րօտ Էր­քո­լը եւ Գա­յիա­նէ Կավ­րի­լօ­ֆը։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին մօ­տա­լուտ հա­մեր­գի ծրագ­րին, նաեւ Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բի ընդ­հա­նուր եր­թին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Վեր­ջին շրջա­նին երգ­չա­խում­բին մօտ զգա­լիօ­րէն թափ ստա­ցած է սերն­դա­փո­խու­թիւ­նը։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րը երգ­չա­խում­բի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան բե­ռը ստա­նձնած են թե­թեւց­նե­լով ե­րէց­նե­րուն պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը, սա­կայն ա­ռանց հրա­ժա­րե­լու ա­նոնց փոր­ձա­ռու­թե­նէն։ Մօ­տա­լուտ «Կռունկ» հա­մերգն ալ կազ­մա­կեր­պուած է այս սերն­դա­փո­խու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ։ Նա­յեադ Էլ­պէ, Նա­րօտ Էր­քոլ եւ Գա­յիա­նէ Կավ­րի­լօֆ ե­րէ­կուան մեր զրոյ­ցին ըն­թաց­քին նշե­ցին, թէ երգ­չա­խում­բի այս ան­գա­մուան հա­մեր­գը նա­խա­տե­սուած է 2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին հա­մա­հունչ։ Տաս­նե­րեք եր­գե­րէ բաղ­կա­ցեալ եր­գա­ցանկ մը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն պի­տի ներ­կա­յա­ցուի Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բին կող­մէ։ Եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ գա­ւառ­նե­րու քա­ղաք­նե­րը պի­տի ցո­լաց­նեն այդ եր­գե­րը։ Այդ շրջան­նե­րու կեն­ցա­ղին եւ ըն­կե­րա­յին կեան­քին մա­սին յի­շո­ղու­թեան թար­մա­ցում մը պի­տի ա­պա­հո­վուի այդ եր­գե­րուն ընդ­մէ­ջէն։ Խոր­քին մէջ հա­մեր­գը ե­րաժշ­տու­թեան եւ գրա­կա­նու­թեան հա­մադ­րու­թիւն մը պի­տի ըլ­լայ, ո­րով­հե­տեւ վե­րո­յի­շեալ շրջան­նե­րուն պատ­կա­նող հե­ղի­նակ­նե­րու գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն մէջ­բե­րում­ներ ալ պի­տի կա­տա­րուին յայ­տագ­րին տե­ւո­ղու­թեան։ Այս­պէ­սով այդ շրջան­նե­րու ա­ռօ­րեա­յին վե­րա­բե­րեալ ա­ւե­լի ըն­դար­ձակ պատ­կե­րա­ցում մը, նաեւ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւն մը ու­նե­նա­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ըն­ձե­ռուի հան­դի­սա­տես­նե­րուն։ Գրա­կան մէջ­բե­րում­նե­րը ու­րիշ ա­ռիթ մըն ալ պի­տի տայ գործ­նա­կա­նօ­րէն։ Այս­պէս, կարգ մը քա­ղաք­նե­րու կամ շրջան­նե­րու պա­րա­գա­յին ան­կա­րե­լի ե­ղած է գտնել ա­նոր բնո­րոշ եր­գեր կամ ո­մանց պա­րա­գա­յին այդ եր­գե­րը թեք­նիկ ի­մաս­տով, այ­սինքն ի­րենց բնոյ­թով, ան­կա­րե­լի է, որ ներ­կա­յա­ցուին հա­մեր­գի մը ձե­ւա­չա­փին մէջ։ Հե­տե­ւա­բար, մա­նա­ւանդ այդ­պի­սի շրջան­նե­րու պա­րա­գա­յին գրա­կան մէջ­բե­րում­նե­րը պի­տի ըլ­լան էա­կան, աշ­խար­հագ­րա­կան այդ ծած­կոյ­թը ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նին հասց­նե­լու ի­մաս­տով։

«Կռունկ» խո­րագ­րեալ հա­մեր­գի ըն­թաց­քին Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բը հան­դէս պի­տի գայ Մե­լիք­ճան Զա­մա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Երգ­չա­խում­բը դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ եւ չորս լա­րա­ւոր­նե­րու քա­ռեա­կի մը նուա­գակ­ցու­թեամբ պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ իր կա­տա­րում­նե­րը։ Խում­բին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէ­կուան մեր զրոյ­ցին ըն­թաց­քին շեշ­տե­ցին, թէ նուա­գա­րան­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ ստանձ­նած է խմբա­վար Մե­լիք­ճան Զա­ման։

Միայն մէկ հա­մեր­գով հան­դէս գալ կը ծրագ­րէ Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բը, որ այս ձեռ­նար­կին առ­թիւ պատ­րաս­տած է նաեւ շատ յատ­կան­շա­կան հրա­ւի­րա­գիր­ներ։ Ա­նա­տո­լուի եր­բեմ­նի հա­յաբ­նակ շրջան­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ար­դէն ծա­նօթ քարտ­փոս­տալ­նե­րը օգ­տա­գոր­ծուած են հրա­ւի­րա­գիր­նե­րուն հա­մար։ Սա­յաթ նո­վա­ցի­նե­րը տասն յատ­կան­շա­կան քարտ­փոս­տալ ընտ­րած են այս նպա­տա­կով եւ այս կար­գադ­րու­թիւ­նը թէ՛ հա­մա­հունչ է այս հա­մեր­գին վե­րագ­րուած ի­մաս­տին եւ թէ տե­սա­կա­ւո­րու­թիւն մը կ՚ա­պա­հո­վէ ա­նոր ծա­նօ­թաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն շրջագ­ծով։

Զրոյ­ցի վեր­ջա­ւո­րու­թեան երգ­չա­խում­բի ե­րի­տա­սարդ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նշե­ցին, թէ հա­մեր­գի մաս­նա­կից­նե­րուն ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը ա­պա­հո­վա­բար պի­տի ար­դա­րա­նան, ո­րով­հե­տեւ բո­լոր պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը յա­ռաջ տա­րուած են մեծ բծախնդ­րու­թեամբ։

Յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք Սա­յաթ Նո­վա երգ­չա­խում­բի մօ­տա­լուտ հա­մեր­գին հա­մար։

Հինգշաբթի, Մայիս 7, 2015