ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲԸ ՍԱՐՔԵՑ ԵԼԵԿՏՐԱԳՈՐԾ ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ ՄԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի գի­տա­կան ա­կում­բը լուրջ թա­փով յա­ռաջ կը տա­նի իր աշ­խա­տանք­նե­րը։ Վար­ժա­րա­նի բնա­գի­տու­թեան ու­սու­ցիչ Օս­ման Քը­լը­չէ­րի գլխա­ւո­րու­թեամբ ի­րա­կանա­ցուած է ծրա­գիր մը, ո­րով դպրե­վանք­ցի­նե­րը սար­քած են ե­լեկտ­րա­գործ ինք­նա­շարժ մը։ Սա մօ­տա­ւո­րա­պէս չորս տա­րուան աշ­խա­տան­քի մը ար­դիւնքն է եւ դպրո­ցէն ներս ստեղ­ծած է մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։  Վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ըն­թաց­քին Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քէն ներս այս ե­լեկտ­րա­գործ ինք­նա­շար­ժը ար­տա­սո­վոր ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձաւ։ Ու­սու­ցիչ­ներ՝ Սեր­քան Քը­յը­ճը եւ Նա­յեադ Արս­լան եւս բե­րած են ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը այս ծրագ­րին հա­մար։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Դպրե­վան­քի մէջ վար­ժա­րա­նի ծա­նօ­թաց­ման հա­ւա­քոյթ­ներ տե­ղի ու­նե­ցան, ա­նոնց ներ­կա­յու­թեամբ ե­լեկտ­րա­գործ մե­քե­նա­յին ծա­նօ­թա­ցու­մը ու­նե­ցաւ ա­ւե­լի լայն ար­ձա­գանգ։ Հա­մայն­քա­յին միջ­նա­կար­գե­րու ու­թե­րորդ դա­սա­րան­նե­րէն ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջին օ­րե­րուն այ­ցե­լե­ցին Դպրե­վանք, որ­պէս­զի յա­ջորդ տա­րի ի­րենց յա­ճա­խե­լիք լի­սէ­նե­րը ընտ­րե­լու ժա­մա­նակ լիար­ժէք պատ­կե­րա­ցում ու­նե­նան ի­րենց այ­լընտ­րանք­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ։

Դպրե­վանք­ցի­նե­րը կը նա­խա­տե­սեն յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րուն եւս նման ծրագ­րեր կեան­քի կո­չել ու պատ­րաս­տա­կամ են մեր միւս վար­ժա­րան­նե­րուն հետ ալ հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քի։

Հինգշաբթի, Մայիս 7, 2015