ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՖԻՆԼԱՆՏԻԱ ԱՅՑԸ

Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Է­րաս­մուս ծրագ­րին շրջագ­ծով ներ­կա­յիս հաս­տա­տուած է նոր նա­խա­գիծ մը, որ կը կո­չուի «The European Job Market For Teens»։ Սոյն նա­խագ­ծի մաս­նա­կից եր­կիր­ներն են՝ Ֆին­լան­տիա, Հուն­գա­րիա, Գեր­մա­նիա, Խրուա­թիա, Լե­հաս­տան եւ Թուր­քիա։ «The European Job Market For Teens»ի ա­ռա­ջին հա­ւա­քը ան­ցեալ տա­րե­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած էր Լե­հաս­տա­նի մէջ, ուր ներ­կայ էին նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Սե­մի­նար­նե­րէ եւ շրջայց­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ հնգօ­րեայ խտա­ցեալ աշ­խա­տանք մը ծա­ւա­լուած էր այն­տեղ։

Ներ­կա­յիս, ի շա­րու­նա­կու­թիւն, նա­խագ­ծին երկ­րորդ հա­ւա­քը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ֆին­լան­տիոյ մէջ։ Այս­պէս, 12-19 Մար­տին Քոք­քո­լա քա­ղա­քին մէջ նա­խա­տե­սուած է երկ­րորդ փու­լին աշ­խա­տան­քը։ Է­սաեան վար­ժա­րա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նեն՝ Նա­թա­լի Պար­սա­մեան, Սե­սիլ Կիւ­կիւշ, Լա­րի­սա Եըլ­մազ եւ Գա­րին Ման­թօ։ Ա­շա­կերտ­նե­րուն պի­տի ու­ղեկ­ցին անգ­լե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի­ներ՝ Ե­ւա Պիւ­յիւք­սիմ­քէ­շեան եւ Դա­լար Պե­տի­կօղ­լու։ Քոք­քո­լա­յի մէջ է­սաեան­ցի­նե­րը պի­տի մաս­նակ­ցին ար­հես­տա­նո­ցի աշ­խա­տանք­նե­րու եւ հան­դէս պի­տի գան ե­լոյթ­նե­րով։ Ա­նոնք ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նան նաեւ ծա­նօ­թա­նա­լու զա­նա­զան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու կող­մէ ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թեան։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016