ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին 11-րդ ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը ե­րէկ եզ­րա­փա­կուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը վե­րա­ծուե­ցաւ տօ­նախմ­բու­թեան մը, քա­նի որ այս­պի­սի մրցա­շար­քի մը շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւ­նը մեր հա­մայն­քի պայ­ման­նե­րով կը նկա­տուի լուրջ ձեռք­բե­րում մը։

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան ե­րէ­կուան ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին ար­տա­սա­նեց ող­ջոյ­նի խօսք մը, ո­րու ա­ւար­տին մրցա­շար­քի դափ­նե­կիր­նե­րը ստա­ցան ի­րենց պար­գեւ­նե­րը։

Աստ­ղե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցաւ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նը, ո­րուն հե­տե­ւե­ցան Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րանն ու Է­սաեան վար­ժա­րա­նը։ Փոք­րե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ ա­ռա­ջին եր­կու դիր­քե­րը նուա­ճե­ցին Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի խում­բե­րը՝ Վագ­րերն ու Ա­ռիւծ­նե­րը, իսկ Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի խում­բը հան­դի­սա­ցաւ եր­րորդ։

Ա­ռանձ­նա­պէս պար­գե­ւատ­րուե­ցան նաեւ ի­րենց սե­ղան­նե­րուն վրայ ա­ռաջ­նա­կարգ յա­ջո­ղու­թեան հա­սած ա­շա­կերտ­նե­րը՝ միշտ՝ փոք­րե­րու եւ աստ­ղե­րու դա­սա­ւո­րում­նե­րուն մէջ։

Դափ­նե­կիր­նե­րուն պար­գեւ­նե­րը յանձ­նուե­ցան հա­ւա­քոյ­թի մաս­նա­կից հիւ­րե­րուն եւ մա­նա­ւանդ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ, մինչ մրցա­շար­քի մաս­նա­կից վար­ժա­րան­նե­րու ճատ­րա­կի ու­սու­ցիչ­ներն ալ ար­ժա­նա­ցան գնա­հա­տան­քի։ Թուր­քիոյ Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ալ հե­տե­ւե­ցան ե­րէ­կուան ձեռ­նար­կին։

Մրցնա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ հիւ­րե­րը պա­տուա­սի­րուե­ցան՝ Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թեան կող­մէ սար­քուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ։  (Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

Ուրբաթ, Մայիս 8, 2015