ՄԻՒՆԻԽԻ ՄԷՋ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Հա­յաս­տան տա­սը մար­զի­կով կը մաս­նակ­ցի Միւ­նի­խի մէջ սկսած հրա­ցա­նաձ­գու­թեան մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քին, որ կը կրէ «IWK» International Air Gun խո­րա­գի­րը: 56 մաս­նակ­ցող­նե­րուն մէջ Զա­ւէն Ի­գի­դեան ա­պա­հո­վե­լով 573 կէտ (10 մեթր, 60 կրա­կոց), թէեւ 6-րդ դիր­քը գրա­ւե­լով ան­ցաւ ա­ւար­տա­կան հանգ­րուան, սա­կայն այ­նու­հե­տեւ ոչ այդ­քան լաւ ար­դիւնք ար­ձա­նագ­րե­լով վերջ­նա­կան դա­սա­ւոր­ման մէջ գրա­ւեց 7-րդ դիր­քը: Նոյն մրցու­մին, Բե­նիկ Խլղա­թեան 561 կէ­տով գրա­ւեց 28-րդ դիր­քը:

Հա­յաս­տա­նի այլ մաս­նակ­ցող­ներ գրա­ւե­ցին վե­րոն­շեալ­նե­րէն ա­ւե­լի ցած դիր­քեր:

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016