ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐ

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մէն ներս կը շա­րու­նա­կուին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի ե­րէ­կուան հրա­մա­նագ­րե­րով Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դին մէջ նոր դէմք մը ընդգր­կուե­ցաւ։ Այս­պէս, Ե­րուանդ Զա­խա­րեան ա­զա­տուե­ցաւ ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նէն եւ ի­րեն փո­խա­րէն ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար նշա­նա­կուե­ցաւ Լե­ւոն Եո­լեան։ Հարկ է նշել, որ այս վեր­ջի­նը մինչ այդ կը զբա­ղեց­նէր Հա­յաս­տա­նի Վե­րահս­կիչ պա­լա­տի փոխ-նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 1, 2016