Թոքիոյի Մէջ Հայկական Մշակոյթի Շաբաթ

Ճա­բո­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Թո­քիո­յի մէջ ի­րա­կա­նա­ցած է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բաթ, ո­րուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած են բազ­մաբ­նոյթ ձեռ­նարկ­ներ՝ հայ եւ ճա­բոն­ցի ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Շա­բա­թը մեկ­նար­կած է «Տայ­կա­նեա­մա Հիլ­սայտ թե­րաս» սրահ­նե­րու հա­մա­լի­րին մէջ, ուր Ճա­բո­նի «Շո­քա­կա» միու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է հա­յաս­տա­նեան պատ­կեր­նե­րով ճա­բո­նա­կան գե­ղագ­րու­թեան ա­րուես­տը, ցու­ցադ­րուած են հայ ձե­ւա­ւո­րող, նկա­րիչ Ա­րեւ Պետ­րո­սեա­նի եւ ճա­բոն­ցի գե­ղան­կա­րիչ Մա­կո­թօ Մաէ­տա­յի աշ­խա­տանք­նե­րը:

Շաբ­թուան ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած են Ա­րաքս Ման­սու­րեա­նի մե­նա­հա­մեր­գը՝ ճա­բոն­ցի դաշ­նա­կա­հար Թա­քա­հի­րօ Ա­քի­պա­յի նուա­գակ­ցու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ հայ եւ ճա­բոն­ցի ե­րա­ժիշտ­նե­րու՝ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հա­մա­տեղ հա­մերգ­ներ: Ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս կա­յա­ցած են նաեւ հայ­կա­կան եւ ճա­բո­նա­կան շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ:

Մշա­կոյ­թի շա­բա­թը կազ­մա­կեր­պած էր Ճա­բո­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը՝ Ճա­բո­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան, Ճա­բո­նի Մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան գոր­ծա­կա­լու­թեան (JICA), հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րու, Կո­մի­տաս միու­թեան, «Կա­լե­րի Կին­զա Ի­չո­մէ» եւ այլ ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեամբ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016