ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պրիւք­սէլ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան կը մաս­նակ­ցի Աֆ­ղա­նիս­տա­նի «Վճռա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն» խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծո­ղու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ 
Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի կող­մէ մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղա­պահ ա­ռա­քե­լու­թիւն­նե­րուն բե­րուած մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կ՚ար­ժա­նա­նայ բարձր գնա­հա­տան­քի։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2015