Հայաստանի Քաղաքացիները Կրնան Պրազիլիա Մեկնիլ Առանց Վիզայի

Ու­ժի մէջ մտած է Հա­յաս­տա­նի եւ Պրա­զի­լիոյ մի­ջեւ մուտ­քի ար­տօ­նագ­րա­յին կար­գը հա­նե­լու մա­սին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը: Այս մա­սին կը յայտ­նէ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ֆէյս­պու­քեան պաշ­տօ­նա­կան կայքէ­ջը:

Ըստ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Պրա­զի­լիոյ Դաշ­նա­յին Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ ձեռք բե­րուած հա­մա­ձայ­նու­թեան՝ Նո­յեմ­բեր 25-էն սկսեալ Հա­յաս­տա­նի եւ Պրա­զի­լիոյ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ի­րա­րու տա­րածք մուտք գոր­ծե­լու, դուրս գա­լու, տա­րան­ցիկ անց­նե­լու եւ գտնուե­լու հա­մար կ՚ա­զա­տուին մուտ­քի ար­տօ­նա­գիր ձեռք բե­րե­լու պա­հան­ջէն՝ իննսուն օ­րը չգե­րա­զան­ցող ժամ­կէ­տով, որ կրնայ եր­կա­րաձ­գուիլ մին­չեւ իննսուն օր՝ պայ­մա­նով, որ գտնուե­լու ընդ­հա­նուր ժամ­կէ­տը չգե­րա­զան­ցէ հարիւրութսուն օ­րը, տասներկմու ամ­սուան ըն­թաց­քին:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2015