ՊՐԻՒՔՍԷԼԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒ ՆԱԹՕ-Ի ԿՈՂՄԷ ՆԵՑՈՒԿ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Պրիւք­սէ­լի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պեր­կի հետ։ Կը հա­ղորդուի, որ շուրջ 50 վայր­կեան տե­ւեց այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի կեդ­րո­նա­կա­յա­նին մէջ։ Տա­վու­տօղ­լու եւ Սթոլ­թեն­պերկ սար­քե­ցին նաեւ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։  Թէ՛ Տա­վու­տօղ­լու եւ թէ Սթոլ­թեն­պերկ այս ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին պատ­գամ­ներ փո­խան­ցե­ցին Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ վար առ­նուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մաօ­դա­նա­ւի հար­ցին շուրջ։ Ներ­կայ լա­րուած ի­րա­վի­ճա­կին մէջ Տա­վու­տօղ­լու շեշ­տեց, թէ Թուր­քիոյ օ­դա­յին մար­զը կը վե­րա­բե­րի երկ­րի գե­րիշ­խա­նու­թեան։ «Մեր բա­նա­կը ը­րած է իր գոր­ծը։ Մենք պատ­րաստ ենք երկ­խօ­սու­թեան, սա­կայն ո­րե­ւէ եր­կիր պէտք չէ ակն­կա­լէ, որ նե­րո­ղու­թիւն պէտք է խնդրենք մեր գոր­ծը ը­րած ըլ­լա­լու հա­մար», ը­սաւ Տա­վու­տօղ­լու եւ ա­ւել­ցուց, թէ ե­թէ ռու­սա­կան ռազ­մաօ­դա­նա­ւը խախ­տած չըլ­լար Թուր­քիոյ օ­դա­յին մար­զը, ա­պա այ­սօր նման ճգնա­ժամ մը պի­տի չապ­րուէր։

Իր կար­գին, Սթոլ­թեն­պերկ նշեց, թէ դա­շին­քը կը պաշտ­պա­նէ Թուր­քիան։ Ան հա­մո­զուած է, որ Թուր­քիա ու­նի իր օ­դա­յին մար­զը պաշտ­պա­նե­լու ի­րա­ւուն­քը։ ՆԱ­ԹՕ-ի հիմ­նա­կան մտա­հո­գու­թիւ­նը այն է, որ Ռու­սաս­տան զի­նուո­րա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը կ՚ա­ւելց­նէ Սու­րիոյ մէջ ու կը մօ­տե­նայ ՆԱ­ԹՕ-ի սահ­մա­նին։

Ըստ Սթոլ­թեն­պեր­կի Ռու­սաս­տան պէտք է շի­նիչ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն մը ու­նե­նայ Սու­րիոյ մէջ ու պէտք է պա­տե­րազ­մի միայն հա­սա­րա­կաց թշնա­միին՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ։ Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը ը­սաւ, թէ Թուր­քիա ու­նի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ի­րա­ւունք։ Դա­շին­քը հա­մա­միտ է ա­մէն տե­սակ շփման ու կը պաշտ­պա­նէ Մոս­կուա­յի եւ Ան­գա­րա­յի շփում­նե­րը։ Սթոլ­թեն­պերկ շեշ­տեց, որ մթնո­լոր­տը պէտք է հան­դար­տի։

Միւս կող­մէ, ե­րէկ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն շարք մը բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ ալ նշե­ցին, թէ այս ճգնա­ժա­մին շուրջ ի­րենց տուեալ­նե­րը կը հա­մընկ­նին թրքա­կան կող­մի տուեալ­նե­րուն հետ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2015