ՈՃՐԱԳՈՐԾ ԿԱՍԿԱԾԵԱԼՆԵՐ

Շա­բա­թա­վեր­ջին վայ­րա­գօ­րէն սպան­նուած մեր հա­մայն­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն Յա­կոբ Տե­միր­ճիի ոճ­րա­գոր­ծու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը հսկո­ղու­թեան տակ ա­ռաւ ութ հո­գի։ Տե­ղա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րով, Թրապ­զո­նի մէջ ե­րե­քը ի­գա­կան սե­ռէ վեց հո­գի ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ եւ ընդ­հա­նուր հա­շուով ձեր­բա­կա­լուած ութ հո­գիէն հին­գը կա­նայք են։ Կարգ մը թեր­թեր կը գրեն, որ կաս­կա­ծեալ­նե­րը Սար­փի սահ­մա­նադ­րան մի­ջո­ցաւ կը պատ­րաս­տուէին ար­տա­սահ­ման դուրս գալ։ Ա­նոնց կե­ցա­վայ­րին մէջ կա­տա­րուած խու­զար­կում­նե­րուն ժա­մա­նակ յայտ­նա­բե­րուած են բազ­մա­թիւ կեղծ ան­ցագ­րեր։

Անվ­տան­գու­թեան տե­սախ­ցիկ­նե­րու մի­ջո­ցով ստու­գուած են կաս­կա­ծեալ­նե­րը։ Կարգ մը թեր­թեր կը գրեն, որ Վրաս­տա­նի վրա­յով ա­նոնք պի­տի եր­թա­յին Ռու­սաս­տան։ Այլ թեր­թեր ալ կը նշեն, թէ ա­նոնց ուղ­ղու­թիւ­նը պի­տի ըլ­լար դէ­պի Հա­յաս­տան։ Մա­մու­լին մօտ թուար­կուած են կաս­կա­ծեալ­նե­րը, ո­րոնց­մէ ո­մանք ու­նին հայ­կա­կան ա­նուն­ներ։   

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016