ՊԷՇԹԷՓԷԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան նիւ­թե­րու վե­րա­բե­րեալ բարձր մա­կար­դա­կով խորհր­դակ­ցու­թիւն մը։ Պէշ­թէ­փէի մէջ կա­յա­ցած դռնփակ ժո­ղո­վը տե­ւեց շուրջ եր­կու ժամ։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տի խորհր­դակ­ցու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու, Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար, Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էֆ­քեան Ա­լա, ՄԻԹ-ի խորհր­դա­կան Հա­քան Ֆի­տան եւ այլ պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016