ՓՈՒԹԻՆԷՆ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին ստո­րագ­րեց Հա­յաս­տա­նի հետ կնքուած հա­մա­ձայ­նագ­րի վա­ւե­րաց­ման մա­սին օ­րէն­քը, որ կը վե­րա­բե­րի եր­կու եր­կիր­նե­րու քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ար­ձա­նագր­ման կար­գի փո­խա­դարձ դիւ­րաց­ման։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, սոյն հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կը նա­խա­տե­սէ Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քէն ներս ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս գտնուող Ռու­սաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը եւ Ռու­սաս­տա­նի տա­րած­քէն ներս ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս գտնուող Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ա­զա­տել ե­րե­սուն օ­րուան ըն­թաց­քին մուտ­քի պե­տու­թեան պատ­կան մար­մին­նե­րուն մօտ ար­ձա­նագ­րուե­լու պար­տա­կա­նու­թե­նէն։ Մաս­նա­ւո­րա­պէս, Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, ո­րոնք ա­ւե­լի ա­ռաջ պար­տա­ւոր էին Ռու­սաս­տա­նի մէջ ե­րե­սուն օր գտնուե­լու ըն­թաց­քին գաղ­թա­կա­նու­թեան հա­շուար­ման են­թար­կուե­լու, այժմ կրնան ա­ռանց ար­ձա­նագ­րու­թեան 180 օ­րուան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին Ռու­սաս­տա­նի տա­րած­քէն ներս ընդ­հա­նուր առ­մամբ գտնուիլ 90 օր։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 10, 2015