ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԵԹՐՈՆ ԿԸ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒԻ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի մեթ­րոն, որ ձօ­նուած է Կա­րէն Տե­միր­ճեա­նի ա­նուան։ Քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեա­նի եւ մեթ­րո­յի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ու­ղեկ­ցու­թեամբ ան ճամ­բոր­դեց «Բաղ­րա­մեան» կա­յա­րա­նէն մին­չեւ «Զօ­րա­վար Անդ­րա­նիկ» կա­յա­րա­նը։ Այս ըն­թաց­քին ան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղեց Ե­րե­ւա­նի մեթ­րո­յի են­թա­կա­ռու­ցուածք­նե­րու ար­դիա­կա­նաց­ման ուղ­ղու­թեամբ ի­րա­կա­նա­ցուած աշ­խա­տանք­նե­րուն, առ­կայ խնդիր­նե­րուն, անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խիք­նե­րուն եւ այլ նիւ­թե­րու շուրջ։

Հարկ է նշել, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր Ե­րե­ւա­նի մեթ­րո­յէն ներս վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­ներ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին՝ անվ­տան­գու­թեան ե­րաշ­խա­ւոր­ման հա­մար։ Ե­րե­ւա­նի մեթ­րո­յի տնօ­րէն Փայ­լակ Եայ­լո­յեան լրագ­րող­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց, թէ մի­ջազ­գա­յին մաս­նա­գի­տա­կան կա­ռոյց­նե­րը գե­րա­զանց գնա­հա­տա­կան տուած են ցարդ կա­տա­րուած աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Նա­խա­գահ Սարգ­սեանն ալ շա­բա­թա­վեր­ջի այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին տեղ­ւոյն վրայ ա­կա­նա­տես ե­ղած է ար­դիւնք­նե­րուն եւ յանձ­նա­րա­րած է, որ­պէս­զի սկսի վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն երկ­րորդ փու­լը։

Ե­րե­ւա­նի մեթ­րո­յէն ներս վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուած են՝ Եւ­րո­պա­կան վե­րա­կա­ռուց­ման եւ զար­գաց­ման դրա­մա­տան, Եւ­րո­պա­կան ներդ­րու­մա­յին դրա­մա­տան եւ Եւ­րո­միու­թեան կող­մէ յատ­կա­ցուած՝ հին­գա­կան մի­լիոն եւ­րօ ար­ժո­ղու­թեամբ դրա­մաշ­նորհ­նե­րով։ Վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն երկ­րորդ հանգ­րուանն ալ կեան­քի պի­տի կո­չուի նոյն կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ յատ­կա­ցուե­լիք նոյն քա­նա­կու­թեամբ մի­ջոց­նե­րով։

Հարկ է նշել, որ Ե­րե­ւա­նի մեթ­րո­յէն ա­մէն օր մի­ջին հա­շուով կ՚օգ­տուի շուրջ 45 հա­զար հո­գի։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016