ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄՕՏ ԴԵՍՊԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րի հի­ման վրայ՝ Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան նշա­նա­կուե­ցաւ Սա­մուէլ Մկրտիչեան։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս բարձր մա­կար­դա­կով պաշ­տօն­ներ ստանձ­նած դի­ւա­նա­գէտ մըն է Սա­մուէլ Մկրտիչեան, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի սկսի պաշ­տօ­նա­վա­րել Լի­բա­նա­նի մէջ։ Նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը այդ պաշ­տօ­նին մէջ պի­տի փո­խա­րի­նէ Ա­շոտ Քո­չա­րեա­նը։

Հինգշաբթի, Մարտ 10, 2016