ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՏՔԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՅՈՒՆՃԵԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Տքթ. Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեա­նը, ո­րու կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած հա­մա­նուն բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը կա­րե­ւոր ծրագ­րեր կեան­քի կը կո­չէ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան բարձր գնա­հա­տեց մաս­նա­ւո­րա­պէս Տքթ. Օ­յուն­ճեա­նի Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան հա­մա­կար­գին բե­րած նպաս­տը։ «Կրթու­թիւնն է մեր ազ­գին գլխա­ւոր զէն­քը, մենք գի­տե­լի­քով պէտք է ներ­կա­յա­նանք աշ­խար­հին։ Մեր նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ձե­զի կը բե­րէ իր խո­նար­հու­մը», ը­սաւ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եւ Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեա­նը պար­գե­ւատ­րեց «Պօ­ղոս Նու­պար» մե­տայ­լով։ Այս պար­գե­ւը Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեա­նին յանձ­նուե­ցաւ՝ գնա­հա­տե­լով իր ա­ւան­դը Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ բա­րե­գոր­ծա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լե­լու, Հա­յաս­տան-Սփիւռք կա­պե­րը ամ­րապն­դե­լու եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Իր սրտի խօս­քին մէջ Օ­յուն­ճեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց այս բարձր պար­գե­ւին հա­մար ու շեշ­տեց, թէ իր փա­փաքն է Հա­յաս­տա­նը տես­նել ա­ւե­լի հզօր։ «Մար­դիկ աշ­խա­տանք ու­նե­նան ու մնան այս­տեղ», ը­սաւ Օ­յուն­ճեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ բժշկու­թեան մէջ ամ­բողջ շա­հա­ծը ինք տա­րած է Հա­յաս­տան։

Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեան 1922 թուա­կա­նին ծնած է Իս­թան­պու­լի մէջ եւ ա­ւե­լի վերջ հաս­տա­տուած՝ Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Իր նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րով կա­րե­ւոր ծրագ­րեր կեան­քի կո­չուած են մաս­նա­ւո­րա­պէս Կիւմ­րիի մէջ։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ ան շուրջ 6 մի­լիոն ա­մե­րի­կեան տո­լար ներդ­րում մը կա­տա­րած է Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Օ­յուն­ճեան կը հան­դի­սա­նայ Կիւմ­րիի պատուա­ւոր քա­ղա­քա­ցի եւ ցարդ բարձր գնա­հա­տուած է Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ։

Ուրբաթ, Յուլիս 10, 2015