«IMF-Ի ՄՕՏ ՊԵԼԺԻԱՆ ԵՒ ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿԸ ՍՏԻՊՈՒԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԻԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՀԵՏ»

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան Քլոտ Եուն­քէր ե­րէկ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի առ­ջեւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Սթրազ­պուր­կի մէջ։ Այս առ­թիւ ան յայ­տա­րա­րեց, որ ե­կած է ազ­նուու­թեան, միաս­նա­կա­նու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան ժա­մա­նա­կը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով փախս­տա­կան­նե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րուն՝ Եուն­քէր դի­տել տուաւ, թէ տա­րես­կիզ­բէն ի վեր շուրջ 500 հա­զար հո­գի բռնած է Եւ­րո­պա եր­թա­լու ճա­նա­պար­հը։ Ա­նոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը խոյս տուած է Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մէն, «Իս­լա­կան պե­տու­թիւն»ի ա­հա­բեկ­չու­թե­նէն կամ Է­րիթ­րէի բռնա­պե­տու­թե­նէն։ Ըստ ի­րեն, փախս­տա­կան­նե­րու հիմ­նախն­դի­րը բո­լո­րէն ա­ւե­լի ազ­դած է Յու­նաս­տա­նի վրայ։ Այդ եր­կի­րը ըն­դու­նած է 213 հա­զար փախս­տա­կան։ Հուն­գա­րիա մեկ­նած է 145 հա­զար հո­գի, իսկ Ի­տա­լիա՝ 115 հա­զար։ «Մենք պէտք է յի­շենք, որ Եւ­րո­պան աշ­խար­հա­մաս մըն է, ուր բո­լորս ալ օր մը ե­ղած ենք փախս­տա­կան։ Եւ­րո­պան է, որ այ­սօր կտոր մը յոյս կը հան­դի­սա­նայ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ու Ափ­րի­կէի կա­նանց ու տղա­մարդ­կանց հա­մար», ը­սաւ Ժան Քլոտ Եուն­քէր եւ կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի սկսի աշ­խա­տան­քը փախս­տա­կան­նե­րու հիմ­նախն­դի­րը կար­գա­ւո­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Իր ե­լոյ­թին մէջ Եուն­քէր խօ­սե­ցաւ նաեւ Յու­նաս­տա­նի, եւ­րո­գօ­տիի եւ եւ­րո­պա­կան տնտե­սու­թեան հա­մար նոր սկիզ­բի մը անհ­րա­ժեշ­տու­թեան շուրջ։ Այս շրջագծին մէջ Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հը անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ IMF-ին եւ ը­սաւ. «Մենք գի­տենք, որ որ­քան կա­րե­ւոր է IMF-ն։ Բայց եւ­րո­գօ­տիի հետ մէկ ձայ­նով խօ­սե­լու փո­խա­րէն Պել­ժիան եւ Լիւք­սեմ­պուր­կը ընտ­րե­լու ժա­մա­նակ ստի­պուած են հա­մա­ձայ­նիլ Հա­յաս­տա­նի եւ Իս­րա­յէ­լի հետ, Սպա­նիա հա­շի­ւի կը նստի Լա­տի­նա­կան Ա­մե­րի­կա­յի եր­կիր­նե­րուն հետ»։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 10, 2015