ՅԱԿՈԲԵԱՆ-ՌԱՏՈՉԱ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թա­նիա Ռա­տո­չա­յի հետ։ Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան Ռա­տո­չան շնոր­հա­ւո­րեց նոր պաշ­տօ­նին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ա­ւե­լի վերջ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան կա­րե­ւո­րեց ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի Հա­յաս­տա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, որ ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեա­կէ ի վեր կը շա­րու­նա­կուի։ Ըստ Յա­կո­բեա­նի, այդ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը կը նպաս­տէ ման­կա­կան զա­նա­զան ծրագ­րե­րու ար­դիւ­նա­ւէտ ի­րա­կա­նաց­ման։

Իր կար­գին, Թա­նիա Ռա­տո­չա բարձր գնա­հա­տեց Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ ցու­ցա­բե­րուած ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ի նպաստ սու­րիա­հայ փախս­տա­կան­նե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­պէս ա­նոնց ե­րա­խա­նե­րուն։ Ան մատ­նան­շեց, որ ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ պի­տի շա­րու­նա­կէ իր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հետ՝ ե­րա­խա­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տէն ներս կա­ռու­ցուած­քա­յին բա­րե­փո­խում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ներ­կա­յա­ցուց «Նոր Հա­լէպ» բնա­կա­րա­նա­յին ծրա­գի­րը։ Ըստ ի­րեն, Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռաջ­նա­հերթ խնդիր­նե­րէն մին է սու­րիա­հա­յե­րու բնա­կու­թեան, ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան, փաս­տա­թուղ­թա­յին, ինչ­պէս նաեւ կրթա­կան հար­ցե­րու լուծ­ման նպաս­տե­լը։ Ըստ նա­խա­րա­րին, ա­նոնց ժա­մա­նա­կա­ւոր կամ մշտա­կան բնա­կու­թեան խնդիր­նե­րուն կար­գա­ւո­րու­մը պի­տի մնայ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու շար­քին։

Այս ամ­բող­ջին մէջ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ներ­կա­յա­ցուց նաեւ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ ձեռ­նար­կուած միւս ծրագ­րերն ու ծա­ւա­լուած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին ա­ռա­ջար­կեց հա­մա­տեղ մշա­կել գաղ­թա­կան ե­րա­խա­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան ուղ­ղեալ ռազ­մա­վա­րու­թիւն մը։ Ռա­տո­չա դրա­կա­նօ­րէն փո­խա­դար­ձեց այս ա­ռա­ջար­կին։

Հրա­ժեշ­տի հանգ­րուա­նին Թա­նիա Ռա­տո­չա շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ի­րեն նկատ­մամբ ցու­ցա­բե­րուած ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար։ Ան հա­մո­զուած է, թէ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ա­ռա­ւել աշ­խոյժ պի­տի հա­մա­գոր­ծակ­ցի ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի հե­տ։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 10, 2015