6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԴԷՊՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ 60 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ՀԱՏՈՐԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

«Իս­տո­ս» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ հրա­տա­րա­կուած «6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ը՝ պատ­րիար­քա­կան լու­սան­կա­րիչ Տի­միթ­րիոս Քա­լու­մե­նո­սի ոսպ­նեա­կէ­ն» հա­տո­րը տխուր դէպ­քե­րու 60-ա­մեա­կի այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան։ Լրագ­րող Սէր­տար Քո­րու­ճուի եւ Յու­նաց պատ­րիար­քա­րա­նի լու­սան­կա­րիչ Նի­քո­լա­յոս Ման­կի­նա­սի հա­մա­տեղ աշ­խա­տու­թեամբ հրա­տա­րա­կուած լու­սան­կար­նե­րը ա­ռիթ կու տան նոր հա­յեաց­քով դի­տե­լու ան­ցեա­լի ող­բեր­գու­թիւ­նը եւ տես­նե­լու ող­բեր­գու­թեան ա­հա­ւո­րու­թիւ­նը։

Նո­րա­տիպ հա­տո­րին շնոր­հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Պէ­յօղ­լուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կը, ի ներ­կա­յու­թեան Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քի եւ Իս­թան­պու­լի մօտ Յու­նաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Է­վան­կե­լոս Սե­քե­րի­սի։ Այս առ­թիւ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Սէր­տար Քո­րու­ճու, Նիքոլա­յոս Ման­կի­նաս, «Իս­տո­ս­»էն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ մը եւ հուսկ՝ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը, որ գնա­հա­տեց կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քը եւ հա­մե­մա­տե­լով ան­ցեալն ու ներ­կան՝ զգաս­տու­թեան ու խա­ղա­ղու­թեան կոչ ուղ­ղեց։

Սար­քուե­ցաւ նաեւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 10, 2015