ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊԱՎԱՅՐ

Հոկ­տեմ­բեր 10-11 թուա­կան­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ե­րե­ւա­նը պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ Ֆրան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վը։ Հա­մա­ժո­ղո­վի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած են բազ­մա­թիւ մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնց­մէ մէկն է նաեւ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի հա­մեր­գը։ Այս առ­թիւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րոյց մը տուաւ «Ար­մէնփրէս» լրատու գոր­ծա­կա­լու­թեան։ Պա­տաս­խա­նե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան մի­ջեւ մեր­ձեց­ման հիմ­քե­րուն, Եդուարդ Նալպանտեան յայտ­նեց, թէ նախ առ­կայ է ֆրան­սա­կան մշա­կոյ­թի եւ լե­զուի հետ կա­պուա­ծու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի մի­ջեւ առ­կայ է պատ­մա­կա­նօ­րէն միա­հիւ­սուած ա­մուր կապ եւ բա­րե­կա­մու­թեան խո­րունկ զգա­ցում մը։

Խօ­սե­լով Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք նա­խա­րա­րա­կան հա­մա­ժո­ղո­վէն ու­նե­նա­լիք իր ակն­կա­լիք­նե­րուն մա­սին, Նալ­պան­տեան յայտ­նեց, թէ հա­ւա­քը հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ստեղ­ծէ միտ­քեր փո­խա­նա­կել ար­դի խնդիր­նե­րու շուրջ։ «Այդ խնդիր­նե­րու կար­գին կեդ­րո­նա­կան տեղ կը զբա­ղեց­նեն քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժա­մե­րը… Օ­րա­կար­գա­յին են նաեւ փախս­տա­կան­նե­րու եւ գաղ­թա­կան­նե­րու տե­ղա­շար­ժին եւ ա­նոնց խո­ցե­լի կար­գա­վի­ճա­կի հետ կա­պուած խնդիր­նե­րը, ո­րոնք լուրջ ան­հանգս­տու­թիւն կը յա­ռա­ջաց­նեն», յայտ­նեց նա­խա­րա­րը։ Քննար­կե­լի հար­ցե­րու կար­գին նա­խա­րա­րը ա­ռանձ­նա­ցուց նաեւ հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րէ ներս ա­տե­լու­թեան եւ այ­լա­տեա­ցու­թեան մթնո­լոր­տի դրսե­ւո­րում­նե­րուն դէմ պայ­քա­րը, կլի­մա­յա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու դէմ պայ­քա­րը։

Միւս կող­մէ, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ֆրան­սա­յի Եւ­րո­պա­կան հար­ցե­րով պե­տա­կան նա­խա­րար Հար­լէն Տե­զի­րին, որ Ե­րե­ւան ժա­մա­նած է մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Ֆրան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դին։ Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին կա­յա­ցած ճե­պազ­րոյ­ցի ժա­մա­նակ Նալ­պան­տեան նշեց, որ օգ­տուե­լով ա­ռի­թէն քննար­կած են եր­կու եր­կիր­նե­րու ա­ռանձ­նաշ­նորհ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, օ­րա­կար­գա­յին հար­ցե­րը։ Ան ը­սաւ, թէ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ անդ­րա­դարձ կա­տա­րուած է նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցին։ Ֆրան­սա­ցի նա­խա­րարն ալ իր հեր­թին ը­սաւ, որ իր եր­կի­րը պատ­րաստ է անհ­րա­ժեշտ բո­լոր ջան­քե­րը գոր­ծադ­րե­լու ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման հա­մար։ Ան շեշ­տեց, թէ կա­րե­ւոր է հա­շուի առ­նել քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն շա­հե­րը, ինչ­պէս նաեւ պահ­պա­նել կա­յու­նու­թիւ­նը։ Նա­խա­րար­նե­րը քննար­կած են Հա­յաս­տան-Եւ­րո­պա­կան միու­թիւն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռըն­չուող հար­ցեր։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015